course-details-portlet

TBA4105 - Geoteknikk, beregningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Vurdering av styrke av jord på total- og effektivspenningsbasis. Plastiske spenningsfelter, grunnelementer og kombinasjoner av disse. Beregningsprinsipper og praktisk beregningsgang for stabilitet, jordtrykk og bæreevne. Problemstillinger ved praktisk fundamentering av byggverk og konstruksjoner. Bruk av europeisk standard EN 1997-1.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Fasthet av jord i plan tøyningstilstand uttrykt ved totale og effektive spenninger
- Prinsipper for hvordan fasthetsparametrene kan bestemmes
- Prinsipper for fastlegging av sikkerhetsmarginer
- Spenningsfelt basert på plastisitetsteorien
- Grunnlaget for å kunne utlede formler for jordtrykk og bæreevne ut fra spenningsfeltene
- Prinsippene for å kunne beregne jordtrykk mot støttevegg og nødvendige dimensjoner av fundamenter
- Jordskred og prinsipper for å beregne om en skråning er stabil.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Vurdere stabiliteten av en skråning for gitte forutsetninger om geometri, fasthet samt ytre og indre vanntrykkforhold
- Beregne de jordtrykkreftene som vil virke på en vertikal veggflate (støttevegg, kjellervegg, spuntvegg og liknende)
- Beregne nødvendig bredde (og fundamentdybde) for å kunne oppta gitte fundamentlaster (vertikale, horisontale og momenter)
- Vurdere vertikal bæreevne og rambarhet av peler.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Beregne dimensjonerende jordtrykk og bæreevne av peler og fundamenter
- Vurdere stabilitet av naturlige skråninger, skjæringer og fyllinger
- Tilpasse generelle spenningsfeltbetraktninger til avvik fra idealiserte jordtrykk og bæreevneproblemer (f.eks. ved hellende terreng)
- Utvikle egen vurderingsevne og sette kunnskapen i en større ingeniørmessig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og forsøk i laboratorium. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling tilbys fra instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2015 7.5
TBA5100 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 21.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 16.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU