TBA4100 - Geoteknikk og geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer D

Faglig innhold

Beskrivelse og anvendelse av jord og fjell for ingeniørmessige formål, dannelse av løsmasser, mineraler og bergarter, kvartærgeologi, berggrunnsgeologi. Spenninger og spenningsendringer i jord. Stivhetsparametre for jord. Beregninger av setninger under fundamenter og vegfyllinger. Grunnvann og grunnvannstrømning. Kort introduksjon om styrke av jord og stabilitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Jordsammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
- Jord- og bergartenes dannelse
- Egenskaper jord og bergarter har fått som følge av dannelsesprosessen
- Klassifisering og identifisering av jord
- Spenninger i jord, inklusive effektivspenninger og poretrykk
- Setninger ved belastning på jord
- Vannstrømning i jord

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Forstå hvor ulike løsmasser kan finnes i terrenget på basis av kvartærgeologisk innsikt
- Identifisere vanlige mineraler og bergarter
- Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter
- Estimere setningenes tidsavhengighet
- Regne på grunnvannsstrømning, eksempelvis vannstrømning inn i byggegroper.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Hva fagområdene ingeniørgeologi og geoteknikk omhandler og har tilegnet seg tilhørende metodikk og terminologi
- Utføre praktisk ingeniørarbeid gjennom å analysere utvalgte geotekniske problemstillinger
- Utføre enkle laboratorieforsøk i laboratoriene på NTNU i geoteknikk og geologi
- Samarbeide gjennom gruppearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i grupper med veiledning. Laboratorieøvinger og demonstrasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Disse teller med i sluttkarakteren i emnet med 1/3. Både skriftlig eksamen og øvingsarbeider må være bestått for å bestå emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Emdal: Introduksjon til Geoteknikk, kurskompendium. Tarbuck & Lutgens: Earth. An Introduction to Physical Geology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2010 7.5
GEOL1003 3.0 01.09.2007
TGB4100 3.7 01.09.2008
TGB4210 2.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 D
Vår ORD Arbeider 33/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.