course-details-portlet

TBA4100 - Geoteknikk og geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer D
Arbeider 33/100

Faglig innhold

Beskrivelse og anvendelse av jord og fjell for ingeniørmessige formål, dannelse av løsmasser, mineraler og bergarter, kvartærgeologi, berggrunnsgeologi. Spenninger og spenningsendringer i jord. Stivhetsparametre for jord. Beregninger av setninger under fundamenter og vegfyllinger. Grunnvann og grunnvannstrømning. Kort introduksjon om styrke av jord og stabilitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Jordsammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
- Jord- og bergartenes dannelse
- Egenskaper jord og bergarter har fått som følge av dannelsesprosessen
- Klassifisering og identifisering av jord
- Spenninger i jord, inklusive effektivspenninger og poretrykk
- Setninger ved belastning på jord
- Vannstrømning i jord

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Forstå hvor ulike løsmasser kan finnes i terrenget på basis av kvartærgeologisk innsikt
- Identifisere vanlige mineraler og bergarter
- Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter
- Estimere setningenes tidsavhengighet
- Regne på grunnvannsstrømning, eksempelvis vannstrømning inn i byggegroper.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Hva fagområdene ingeniørgeologi og geoteknikk omhandler og har tilegnet seg tilhørende metodikk og terminologi
- Utføre praktisk ingeniørarbeid gjennom å analysere utvalgte geotekniske problemstillinger
- Utføre enkle laboratorieforsøk i laboratoriene på NTNU i geoteknikk og geologi
- Samarbeide gjennom gruppearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i grupper med veiledning. Laboratorieøvinger og demonstrasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Disse teller med i sluttkarakteren i emnet med 1/3. Både skriftlig eksamen og øvingsarbeider må være bestått for å bestå emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Emdal: Introduksjon til Geoteknikk, kurskompendium. Tarbuck & Lutgens: Earth. An Introduction to Physical Geology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2010 7.5
GEOL1003 3.0 01.09.2007
TGB4100 3.7 01.09.2008
TGB4210 2.0 01.09.2009
BA6063 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 D 27.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Hall A Utleirahallen 162
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 11
Vår ORD Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 33/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 67/100 05.08.2019
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU