TALM1009 - Fysikk/kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Mekanikk: fart, akselerasjon og krefter på vektorform, arbeid og energibevaring i mekaniske systemer, rotasjon av stive legemer. Fluiddynamikk: trykk, oppdrift, volumarbeid, grunnleggende fluidstrøm, fluidstrøm med tap. Stoffers oppbygging: atomer, periodesystemet, bindingslære, uorganisk nomenklatur, gassers egenskaper. Kjemiske reaksjoner: støkiometri, kjemisk likevekt, syrer og baser, redoksreaksjoner, elektrokjemi.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
- Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra klassisk mekanikk, termodynamikk, fluidmekanikk og grunnleggende kjemi.

Ferdigheter
- Kandidaten kan løse problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, termodynamikk og fluidmekanikk.
- Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
- Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
- Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid ved å gjøre målinger, samt tolke og dokumentere resultatene.
- Kandidaten kan beskrive atomers oppbygging og bindinger mellom atomer.
- Kandidaten kan navnsette enkle uorganiske forbindelser.
- Kandidaten kan utføre beregninger på ulike typer kjemiske reaksjoner.
- Kandidaten kan anvende og finne frem i kjemiske tabeller.

Generell kompetanse
- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske og kjemiske begreper og størrelser.
- Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler: Valgfri kalkulator, men som ikke kan regne symbolsk.

Paul T. Cappelen m.fl. - Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal

 

 

Obligatoriske arbeidskrav: 7 av 10 øvinger må være godkjent.

 

Utsatt eksamen: Mai/juni.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Åpent

Kursmateriell

Hugh D. Young and Roger A. Freedman: University Physics, Pearson Addison Wesley, 13. (eller nyere) utgave. Nils Chr. Boye: Kjemi og miljølære, 4. utg., Oslo, 2009. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 15.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 2 , Datasal 10349, bygg 10
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.