course-details-portlet

TØL3903 - Bacheloroppgave CERN

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven gjennomføres som del av et 6-12 måneders opphold som teknisk student ved forskningssenteret CERN i Geneve. Temaet for bachelorprosjektet defineres av CERN, og studenten jobber med dette i en konkret faggruppe under veiledning av en CERN-oppnevnt fagperson

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faginnhold, samtidig som det skal gi studenten mulighet til å vise selvstendighet ved å gå i dybden på avgrensede problemstillinger. Gjennom oppgaven skal også studenten vise forståelse for metodisk arbeid og evne til refleksjon.

Etter gjennomført oppgave skal studenten være i stand til å
-Identifisere, avgrense og definere en konkret faglig problemstilling
-Planlegge og gjennomføre et prosjekt basert på anerkjent vitenskapelig metode
-Presentere, både muntlig og skriftlig, resultatene av prosjektet
-Skrive faglige rapporter på engelsk i henhold til internasjonale, vitenskapelige standarder

Læringsformer og aktiviteter

Bachelorprosjektet er et selvstendig faglig arbeid som utføres i en faggruppe ved CERN under en CERN-oppnevnt veileder. Det blir i tillegg oppnevnt en intern veileder ved NTNU. Bacheloroppgaven skrives av studenten alene, fortrinnsvis på engelsk. Studenten sender jevnlige statusrapporter til sin veileder.

Mer om vurdering

Dersom spesielle hensyn tillater det, kan kandidaten søke instituttleder om å bli vurdert etter karakterskalaen "Bestått - Ikke bestått"

Studenten vurderes primært på grunnlag av den endelige rapporten, men også på grunnlag av prosessen med utarbeiding og gjennomføring av oppgaven.

Vurderingen bygger på studentens evne til å
-Arbeide systematisk og målrettet
-Gjennomføre faglige prosjekter
-Kritisk vurdere resultater av eget og andres arbeid, samt reflektere over konklusjoner/funn
-Presentere prosjektet skriftlig i henhold til internasjonale, vitenskapelige standarder.

Kravet til kvalitet på rapporten vil være noe strengere enn for en standard, internt gjennomført bacheloroppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha bestått alle de 120 studiepoengene fra 1. og 2. studieår innen 1. februar det studieåret bacheloroppgaven skal utføres.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU