TØL1001 - Ingeniørrollen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Miljølære
Energisituajonen i Norge
Teknologihistore
Innovasjon
Bærekraft sett fra ingeniørprofesjonen
Akademisk skriving
Enkel bygningsteknikk
Byggeprosessen - faser og roller
Introduksjon til 3D-modellering

Læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av ingeniørdannelse samt bevisstgjøring om egen profesjon. Ingeniørdannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring om egen profesjon innebærer både en forståelse av ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger på. Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av egne fag, gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur. Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer sektoren står overfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:
beskrive hva bærekraftig utvikling i for ingeniørprofesjonen innebærer
gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de vanligste nye fornybare energikildene
redegjøre for ingeniørdannelse
kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon
kjenne til grunnleggende prinsipper om bygningsteknikk
kjenne til grunnleggende prinsipper om byggeprosessen.

Ferdigheter:
planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
anvende digitale verktøy til informasjonsinnhenting og formidling

Generell kompetanse:
presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
presentere egne refleksjoner og faglige vurderinger på en profesjonell måte

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:
Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaene som blir undervist. Emnet tilrettelegges for nett-studenter ved at alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Veiledning i klasserom og/eller ved bruk av webverktøy, etter nærmere avtale.

Obligatoriske arbeidskrav:
Studenten skal ha gjennomført inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, inkludert det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Hvis stryk må en ny mappe presenteres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Vurderingsformer:
Mappen skal inneholde følgende arbeider hvor alle deler må være bestått:
* Gruppebasert prosjektoppgave
* Individuell skriftlig oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)

Kursmateriell

Læremidler oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT1002 7.0 15.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.