course-details-portlet

SYT3232 - Medansvar for utøvelsen av operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra emnet «Grunnleggende operasjonssykepleie» og ta medansvar i operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsområder. Studenten skal videreutvikle sin handlingskompetanse for å møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å ha et medansvar i å utøve operasjonssykepleie innen områdene som ligger i ansvars- og funksjonsbeskrivelsen for operasjonssykepleiere. ​

 • Kunnskapsbasert praksis.
 • Terapeutisk ansvar i den sterilt utøvende og i den koordinerende funksjon.
 • Pasientsikkerhet.
 • Anatomi og kirurgi knyttet til sentrale pasientgrupper.
 • Traumepasienten.
 • Operasjonssykepleie til komplekse pasientgrupper.
 • Operasjonssykepleie til pasienter i ulike aldersgrupper.
 • Teamarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har inngående kunnskaper om, og forståelse for operasjonssykepleierens arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper.
 • Har inngående kunnskaper om anatomi, kirurgiske prinsipper og relevante inngrep.
 • Har inngående kunnskaper om leiring og forebygging av leiringskomplikasjoner.
 • Har inngående kunnskaper i anvendelse av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt.
 • Har inngående kunnskap innen mikrobiologi, hygiene og smittevern.
 • Har inngående kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt og kjønnsperspektiv.
 • Har inngående kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid.
 • Har inngående kunnskap om relevant medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen.

Ferdigheter:

 • Kan selvstendig utføre deloppgaver i operasjonssykepleie ved elektiv kirurgi som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterile felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi.
 • Kan planlegge, gjøre rede for og administrere eget arbeid ved elektiv kirurgi under veiledning.
 • Kan utføre operasjonssykepleie i koordinerende og sterilt utøvende funksjon under veiledning.
 • Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr under veiledning.
 • Kan delta ved uforutsette hendelser og akutte situasjoner.
 • Kan håndtere preparater ut fra avdelingens prosedyrer.
 • Kan planlegge, prioritere og utføre helhetlig operasjonssykepleie til pasienter med smitte under veiledning.
 • Kan dokumentere og rapportere utført operasjonssykepleie.
 • Tar medansvar for samarbeid i det kirurgiske teamet.

Generell kompetanse:

 • Viser situasjonsbevissthet ved samarbeid i inter- og intraprofesjonelle team.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger.
 • Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter.
 • Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og kirurgisk behandling.
 • Tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, og har evne til å nyttiggjøre seg veiledning.
 • Anvender kunnskaper om etiske og juridiske rammer ved behandling og pleie av den akutte kritiske pasienten.
 • Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige - og tverrfaglige team.

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig , individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie (VOSP).

Første praksisperiode (SYT/SYG/SYA3231) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3232 15.0 HØST 2019
HSOS805P 15.0 HØST 2019
SYG3232 15.0 HØST 2019
SYT3546 15.0 HØST 2023
SYG3546 15.0 HØST 2023
SYA3546 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU