course-details-portlet

SYT3232 - Medansvar for utøvelsen av operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

I denne perioden skal studentene videreutvikle de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse han/hun har opparbeidet seg i første praksisperiode. Studenten skal vise progresjon i operasjonssykepleiefunksjonen, spesielt med fokus på sterilt utøvende og koordinerende funksjon (terapeutisk ansvar)
- Pasientsikkerhet
- Anatomi og kirurgi knyttet til sentrale pasientgrupper
- Traumepasienten
- Operasjonssykepleie til komplekse pasientgrupper
- Operasjonssykepleie i forhold til ulike aldersgrupper
- Samarbeid /teamarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har inngående kunnskaper om, og forståelse for operasjonssykepleierens arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper
- Har inngående kunnskaper om anatomi, kirurgiske prinsipper og relevante inngrep
- Har inngående kunnskaper om leiring og forebygging av leiringskomplikasjoner
- Har inngående kunnskaper i anvendelse av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt
- Har inngående kunnskap innen mikrobiologi, hygiene og smittevern
- Har inngående kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt og kjønnsperspektiv
- Har inngående kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
- Har inngående kunnskap om relevant medisinsk teknisk utstyr benyttet på operasjonsavdelingen

Ferdigheter:
- Kan utføre deloppgaver som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterile felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc selvstendig ved elektiv kirurgi
- Kan planlegge, gjøre rede for og administrerer eget arbeid ved elektiv kirurgi under veiledning
- Kan utføre operasjonssykepleie i koordinerende og sterilt utøvende funksjon under veiledning
- Behersker avdelingens medisinsk tekniske utstyr under veiledning
- Kan delta ved uforutsette hendelser og akutte situasjoner
- Kan håndtere preparater ut fra avdelingens prosedyrer
- Kan planlegge, prioritere og utføre den helhetlige operasjonssykepleien til en pasient med smitte under veiledning
- Kan administere eget arbeid og læresituasjon til beste for pasienten
- Kan dokumentere og rapportere operasjonssykepleie
- Tar medansvar for samarbeid i det kirurgiske teamet

Generell kompetanse:
- Viser situasjonsbevissthet ved samarbeid i inter- og intraprofesjonelle team
- Bidrar til et godt arbeidsmiljø og har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger
- Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter
- Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og kirurgisk behandling
- Tar ansvar for egen læring og faglig utvikling, viser evne til å ta imot tilbakemelding og gjøre seg bruk av veiledning
- Kan anvende sine kunnskaper om etiske og juridiske rammer ved behandling og pleie av den akutte kritiske pasienten
- Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige - og tverrfaglige team.


Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening/simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig , individuelt arbeid

Mer om vurdering

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie (VOSP).


Første praksisperiode (SYT3231, SYG3231 eller SYA3231) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3232 15.0 01.09.2019
HSOS805P 15.0 01.09.2019
SYG3232 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU