course-details-portlet

SYT3231 - Grunnleggende operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Studenten skal utvikle grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse innen områdene som ligger i ansvars- og funksjonsbeskrivelsen for operasjonssykepleiere. Studentene skal bli kjent i operasjonsavdelingen, med pasientmålgruppen, de vanligste inngrepene som utføres og utvikle grunnleggende operasjonssykepleieferdigheter. ​Studenten skal utvikle en grunnleggende handlingskompetanse for å møte operasjonspasienten og samfunnets behov for operasjonssykepleie og bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp.

 • Operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsområde.
 • Kunnskapsbasert praksis.
 • Terapeutisk ansvar i den sterilt utøvende og i den koordinerende funksjon.
 • Pasientsikkerhet.
 • Anatomi og kirurgi.
 • Teamarbeid.
 • Antiseptikk og aseptisk arbeidsmetode.
 • Hygiene og smittevern i operasjonsavdelingen.
 • Kirurgisk hånddesinfeksjon.
 • Steril påkledning.
 • Leiring av operasjonspasienten.
 • Hypotermiforebygging.
 • Preoperativ huddesinfeksjon.
 • Steril oppdekking, organisering og instrumentering.
 • Tellerutiner.
 • Medisinsk-teknisk utstyr.
 • Dokumentasjon av operasjonssykepleien.
 • Etisk og juridisk ansvarlighet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har kunnskaper om, og forståelse for operasjonssykepleierens arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper.
 • Har kunnskap om sentrale kliniske prosedyrer innen operasjonssykepleie.
 • Har kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetsarbeid og teamarbeid.
 • Har kunnskap om relevant medisinsk-teknisk utstyr i operasjonsavdelingen.
 • Har kunnskap om prosessering av sterilt gods og sterilsentralfunksjon.
 • Har kunnskap om anatomi, kirurgiske prinsipper og relevante kirurgiske inngrep.
 • Har inngående kunnskap om hygiene og smittevern.

Ferdigheter:

 • Kan utføre grunnleggende operasjonssykepleie i sterilt utøvende funksjon og koordinerende funksjon under veiledning.
 • Kan under veiledning forholde seg korrekt til hygieniske prinsipper og smittevern.
 • Kan utføre helhetlig operasjonssykepleie i samhandling med veileder knyttet til observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av operasjonspasienten.
 • Kan under veiledning dokumentere og rapportere operasjonssykepleie.
 • Kan samhandle med det kirurgiske teamet.
 • Kan under veiledning kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasienten og pårørende.

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere, vurdere og drøfte relevante etiske og juridiske problemstillinger.
 • Kan utøve operasjonssykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer.
 • Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner, og nyttiggjør seg veiledning.
 • Kjenner egne begrensninger i utøvelsen av operasjonssykepleie.
 • Viser evne og vilje til samarbeid, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Kan bidra til kunnskapsbasert praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig , individuelt arbeid
 • Praktisk test

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3231 15.0 HØST 2019
HSOS804P 15.0 HØST 2019
SYG3231 15.0 HØST 2019
SYT3545 15.0 HØST 2023
SYG3545 15.0 HØST 2023
SYA3545 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU