course-details-portlet

SYT3212 - Medansvar for utøvelsen av barnesykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

Emnets innhold avhenger av hvilken type avdeling som er aktuell i denne perioden

Studenten skal få kjennskap til barnesykepleierfunksjonen ved å bli kjent i barneavdelingen og med pasientmålgruppen. Det rettes fokus mot medansvar i utøvelsen av barnesykepleie.

Studenten skal bli fortrolig med barnesykepleierens ansvars- og funksjonsområde og lovverk som regulerer rettigheter for foreldre og barn

Emneinnhold kirurgisk barneavdeling og barneintensiv:

 • Pre- per- og postoperativ barnesykepleie
 • Smertevurdering og smertelindring
 • Medikamentell behandling til barne- og ungdomspasienten
 • Barnesykepleie til den intensive pasienten og pårørende

Emneinnhold nyfødt intensiv:

 • Aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • Fosterets vekst og utvikling
 • Barnesykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Sirkulasjonsfysiologi Respirasjonsfysiologi / Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og forstyrrelse
 • Den neonatale periode, prematuritet
 • Komplikasjoner som følge av umodenhet, sykdom og/eller intensivbehandling
 • Ernæring: ammeveiledning, sondeernæring
 • Stress og smerte,-fysiologi, smertevurdering / bruk av smertevurderingsverktøy og smertelindring
 • NIDCAP og andre familesentrerte metoder i omsorgen av nyfødte/premature og familien
 • Legemiddelhåndtering, farmakologi

Emneinnhold medisinsk barneavdeling:

 • Barn med sykdom relatert til psyko- sosiale utfordringer
 • Barn og unge med kreft og hematologiske lidelser og deres familier
 • Barn og unge med akutte medisinske / kroniske sykdommer og funksjonshemning
 • Habilitering
 • Barnesykepleierens pedagogiske funksjon ved opplæring / undervisning / veiledning av barn og ungdom samt deres foreldre ved kronisk sykdom
 • Barn og unge med infeksjoner og immunsvikt
 • Tverrfaglig samarbeid i forhold til barn/unge og deres familier
 • Isolasjonsregimer og smittemåter

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • anvender inngående kunnskaper om barnesykepleie i observasjon, vurdering og samarbeid med andre yrkesgrupper
 • anvender inngående kunnskaper om barnesykepleie i gjennomføring av behandling, stell og omsorg for pasienter med svikt og/eller skader i flere organsystemer.
 • anvender inngående kunnskap i patofysiologi og farmakologi knyttet til pasienter i den spesialitet studenten gjennomfører praksisstudiet i
 • anvender inngående kunnskap om barnesykepleierens funksjon i akutte situasjoner
 • anvender inngående kunnskap om etiske prinsipper og teorier
 • anvender inngående kunnskap om lover og regler som styrer virksomheten
 • anvender inngående kunnskap knyttet til å opprette / opprettholde tillit, god kontakt og kommunikasjon med barn, ungdom og foreldre.
 • anvender inngående kunnskap om barns psykososiale utvikling, språkutvikling, stresskilder, forsvarsmekanismer og mestringsstrategier
 • anvender inngående kunnskap om hvordan foreldre opplever å ha barn på sykehus, hvilke rettigheter de har og hvordan disse ivaretas.
 • anvender inngående kunnskap om tillit og trygghet til barn før smertefulle/ubehagelige prosedyrer for å forebygge psykiske belastninger ved sykehusoppholdet
 • anvender inngående kunnskap om lek terapeutisk, praktiske demonstrasjoner, tegning osv.
 • anvender inngående kunnskap om kommunikasjon med medmennesker fra fremmede kulturer
 • anvender inngående kunnskap om å tilrettelegge lek, skolegang og meningsfulle aktiviteter for barn/ungdom og samarbeide med førskolelærer/lærer/barnehage/skole
 • anvender inngående kunnskaper om barnesykepleierens rolle ved livsavsluttende behandling

Ferdigheter

 • utøver kunnskapsbasert og omsorgsfull barnesykepleie til pasientmålgruppen og deres pårørende
 • mestrer mottak av pasient, utfører og vurderer observasjoner og tiltak i forhold til pasienter knyttet til den spesialitet studenten gjennomfører praksisstudiet i
 • mestrer ansvar for en generell og stabil pasient med observasjoner, vurderinger, tiltak, rutiner og det samarbeid dette innebærer
 • mestrer delansvar ved akutte situasjoner
 • dokumenterer og utøver barnesykepleie faglig forsvarlig og i tråd med gjeldende kvalitetssikringssystem
 • anvender inngående kunnskaper om medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring samt smertevurdering i forhold til barnets modenhetsgrad

Generell kompetanse

 • er bevisst egne holdninger i møte med barn og ungdom
 • anvender inngående kunnskap om pasientens spesielle problem og iverksetter relevante tiltak for å minimalisere disse
 • kan anvende sine kunnskaper for å ivareta barnet/ungdommens og familiens behov
 • analyserer og intervenerer i relevante etiske problemstillinger
 • tar initiativ og er aktiv i egen læringsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig , individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dettet betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie (VBASP).

Første praksisperiode (SYT3211) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSBS805P 15.0 HØST 2019
SYT3526 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU