course-details-portlet

SYT3211 - Grunnleggende barnesykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Emnets innhold avhenger av hvilken type avdeling som er aktuell i denne perioden.

Studenten skal i første praksisperiode få kjennskap til barnesykepleierfunksjonen ved å bli kjent i barneavdelingen og med pasientmålgruppen. I første praksisperiode rettes fokus mot grunnleggende barnesykepleie.

Studenten skal bli fortrolig med barnesykepleierens ansvars- og funksjonsområde og lovverk som regulerer rettigheter for foreldre og barn:

Emneinnhold kirurgisk barneavdeling og barneintensiv:

 • Pre- per- og postoperativ barnesykepleie
 • Smertevurdering og smertelindring
 • Medikamentell behandling til barne- og ungdomspasienten
 • Barnesykepleie til den intensive pasienten og pårørende
 • Forberedelse av barn / ungdom og deres foreldre til kirurgiske inngrep

Emneinnhold nyfødt intensiv:

 • Aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • Fosterets vekst og utvikling
 • Barnesykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Sirkulasjonsfysiologi Respirasjonsfysiologi / Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og forstyrrelse
 • Den neonatale periode, prematuritet
 • Komplikasjoner som følge av umodenhet, sykdom og/eller intensivbehandling
 • Ernæring: ammeveiledning, sondeernæring
 • Stress og smerte,-fysiologi, smertevurdering / bruk av smertevurderingsverktøy og smertelindring
 • NIDCAP og andre familiesentrerte metoder i omsorgen av nyfødte/premature og familien
 • Legemiddelhåndtering, farmakologi

Emneinnhold medisinsk barneavdeling:

 • Barn med sykdom relatert til psyko- sosiale utfordringer
 • Barn og unge med kreft og hematologiske lidelser og deres familier
 • Barn og unge med akutte medisinske/kroniske sykdommer og funksjonshemning -
 • Habilitering
 • Barnesykepleierens pedagogiske funksjon ved opplæring/undervisning/veiledning av barn og ungdom samt deres foreldre ved kronisk sykdom
 • Barn og unge med infeksjoner og immunsvikt
 • Tverrfaglig samarbeid i forhold til barn/unge og deres familier
 • Isolasjonsregimer og smittemåter

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Anvender kunnskap om barnesykepleierens ansvar og funksjon i utøvelsen av barnesykepleie
 • Anvender kunnskap knyttet til å opprette / opprettholde tillit, god kontakt og kommunikasjon med barn, ungdom og foreldre
 • Anvender kunnskap om barns psykososiale utvikling, språkutvikling, stresskilder, forsvarsmekanismer og mestringsstrategier
 • Anvender kunnskap om tillit og trygghet til barn før smertefulle/ubehagelige prosedyrer for å forebygge psykiske belastninger ved sykehusoppholdet
 • Anvender kunnskap om lek som en metode i informasjon, avledning og bearbeiding av sykehusoppholdet.
 • Anvender kunnskap om kommunikasjon med medmennesker fra fremmede kulturer
 • Anvender kunnskap om å tilrettelegge lek, skolegang og meningsfulle aktiviteter for barn/ungdom og samarbeide med førskolelærer/lærer/barnehage/skole

Ferdigheter:

 • Anvender kunnskapsbasert og omsorgsfull barnesykepleie til pasientmålgruppen og deres pårørende
 • Mestrer ansvar for å forberede mottak, ta imot, utføre og vurdere observasjoner og tiltak i forhold til barn og ungdom på generell barneavdeling
 • Mestrer delansvar for å forberede mottak, ta imot, utføre og vurdere observasjoner og tiltak i forhold til barn og ungdom på intensivavdeling
 • Mestrer ansvar for en pasient på generell barneavdeling med observasjoner, vurderinger, tiltak, rutiner og det samarbeid dette innebærer
 • Mestrer delansvar for en pasient på intensivavdeling med observasjoner, vurderinger, tiltak, rutiner og det samarbeid dette innebærer
 • Mestrer delansvar ved akutte situasjoner
 • Dokumenterer og utøver barnesykepleie faglig forsvarlig og i tråd med gjeldende kvalitetssikringssystem
 • Utøver aldersadekvate ikke-medikamentelle metoder for å redusere stress/ubehag, gi støtte og fremme mestring ved sykehusopphold, undersøkelser, prosedyrer og behandling

Generell kompetanse:

 • Er bevisst egne holdninger i møte med barn og ungdom
 • Anvender kunnskap om pasientens spesielle problem og iverksetter relevante tiltak for å minimalisere disse
 • Ivaretar pasient og pårørendes behov og anvender familiesentrert sykepleie
 • Etablerer kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
 • Bidrar til etisk refleksjon og drøfting
 • Er bevisst egne læringsbehov og aktiv i egen læringsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier, veiledet praksis, ferdighetstrening/simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid
 • Praktisk test

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSBS804P 15.0 HØST 2019
SYT3525 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU