course-details-portlet

SYT3211 - Grunnleggende barnesykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Emnets innhold avhenger av hvilken type avdeling som er aktuell i denne perioden.
Studenten skal i første praksisperiode få kjennskap til barnesykepleierfunksjonen ved å bli kjent i barneavdelingen og med pasientmålgruppen. I første praksisperiode rettes fokus mot grunnleggende barnesykepleie. Studenten skal bli fortrolig med barnesykepleierens ansvars- og funksjonsområde og lovverk som regulerer rettigheter for foreldre og barn:

Emneinnhold kirurgisk barneavdeling og barneintensiv:
- Pre- per- og postoperativ barnesykepleie
- Smertevurdering og smertelindring
- Medikamentell behandling til barne- og ungdomspasienten
- Barnesykepleie til den intensive pasienten og pårørende
- Forberedelse av barn / ungdom og deres foreldre til kirurgiske

Emneinnhold nyfødt intensiv:
- Aktuelt medisinsk teknisk utstyr
- Fosterets vekst og utvikling
- Barnesykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
- Sirkulasjonsfysiologi Respirasjonsfysiologi / Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og – forstyrrelse
- Den neonatale periode, prematuritet
- Komplikasjoner som følge av umodenhet, sykdom og/eller intensivbehandling
- Ernæring: ammeveiledning, sondeernæring
- Stress og smerte,-fysiologi, smertevurdering / bruk av smertevurderingsverktøy og smertelindring
- NIDCAP og andre familesentrerte metoder i omsorgen av nyfødte/premature og familien
- Legemiddelhåndtering, farmakologi

Emneinnhold medisinsk barneavdeling:
- Barn med sykdom relatert til psyko- sosiale utfordringer
- Barn og unge med kreft og hematologiske lidelser og deres familier
- Barn og unge med akutte medisinske/kroniske sykdommer og funksjonshemning
- Habilitering
- Barnesykepleierens pedagogiske funksjon ved opplæring/undervisning/veiledning av barn og ungdom samt deres foreldre ved kronisk sykdom
- Barn og unge med infeksjoner og immunsvikt
- Tverrfaglig samarbeid i forhold til barn/unge og deres familier
- Isolasjonsregimer og smittemåter

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Anvender kunnskap om barnesykepleierens ansvar og funksjon i utøvelsen av barnesykepleie
- Anvender kunnskap knyttet til å opprette / opprettholde tillit, god kontakt og kommunikasjon med barn, ungdom og foreldre
- Anvender kunnskap om barns psykososiale utvikling, språkutvikling, stresskilder, forsvarsmekanismer og mestringsstrategier
- Anvender kunnskap om tillit og trygghet til barn før smertefulle/ubehagelige prosedyrer for å forebygge psykiske belastninger ved sykehusoppholdet
- Anvender kunnskap om lek terapeutisk, praktiske demonstrasjoner, tegning osv.
- Anvender kunnskap om kommunikasjon med medmennesker fra fremmede kulturer
- Anvender kunnskap om å tilrettelegge lek, skolegang og meningsfulle aktiviteter for barn/ungdom og samarbeide med førskolelærer/lærer/barnehage/skole

Ferdigheter:
- Anvender kunnskapsbasert og omsorgsfull barnesykepleie til pasientmålgruppen og deres pårørende
- Mestrer ansvar for å forberede mottak av, ta imot, utføre og vurdere observasjoner og tiltak i forhold til barn og ungdom på generell barneavdeling
- Mestrer delansvar for å forberede mottak av, ta imot, utføre og vurdere observasjoner og tiltak i forhold til barn og ungdom på intensivavdeling
- Mestrer ansvar for en pasient på generell barneavdeling med observasjoner, vurderinger, tiltak, rutiner og det samarbeid dette innebærer
- Mestrer delansvar for en pasient på intensivavdeling med observasjoner, vurderinger, tiltak, rutiner og det samarbeid dette innebærer
- Mestrer delansvar ved akutte situasjoner
- Dokumenterer og utøver barnesykepleie faglig forsvarlig og i tråd med gjeldende kvalitetssikringssystem
- Utøver aldersadekvate ikke-medikamentelle metoder for å redusere stress/ubehag, gi støtte og fremme mestring ved sykehusopphold, undersøkelser, prosedyrer og behandling

Generell kompetanse:
- Er bevisst egne holdninger i møte med barn og ungdom
- Anvender kunnskap om pasientens spesielle problem og iverksetter relevante tiltak for å minimalisere disse
- Ivaretar pasient og pårørendes behov og anvender familiesentrert sykepleie
- Etablerer kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
- Bidrar til etisk refleksjon og drøfting
- Er bevisst egne læringsbehov og aktiv i egen læringsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier, veiledet praksis, ferdighetstrening/simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid
  • Praktisk test

Mer om vurdering

Viser til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSBS804P 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 21.01.2021

Innlevering 21.01.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU