course-details-portlet

SYT3202 - Medansvar for utøvelsen av anestesisykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

 • Det forventes at studenten viser progresjon i forhold til å ivareta anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • Studenten tar medansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie.
 • Beregning av væskebehov og blodtap ved ulike kirurgiske inngrep
 • Prosedyrer og kliniske observasjoner ved anestesi til pasienter i ASA 3-4
 • Anestesi ved ulike kirurgiske inngrep
 • Utfordringer knyttet til den våkne operasjonspasient
 • Observasjoner, monitorering og vurderinger i forbindelse med anestesivalg hos pasienter med tilleggssykdommer
 • Praktisk vurdering og bruk av anestesimidler
 • Praktisk vurdering og bruk av sirkulasjonsstabiliserende medikamenter
 • Praktisk vurdering og bruk av medikamenter til lokal- og regionalanestesi
 • Anestesisykepleiers rolle og ansvar i akuttsituasjoner innenfor sykehus
 • Pårørende sin situasjon
 • Anestesisykepleierens ikke-tekniske ferdigheter

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at studenten:

 • kan redegjøre for anestesisykepleiers ansvarsforhold og funksjon
 • kan dokumentere og kvalitetssikre eget arbeid og bidrar til registrering og dokumentering av avvik og komplikasjoner
 • har inngående kunnskap om, og bidrar til hensiktsmessig og forsvarlig leiring av pasient på operasjonsbord o.l.
 • er bevisst på, og har tilstrekkelige kunnskaper om forebygging av ulike anestesiologiske komplikasjoner og har inngående kunnskap om behandling av disse
 • har grunnleggende kunnskap om prosedyrer og kliniske observasjoner ved anestesi til pasienter i ASA 3-4
 • har inngående kunnskaper om, og kan redegjøre for bruken av de vanligste medikamenter til generell anestesi og lokal-/regionalanestesi
 • har inngående kunnskap om og kan redegjøre for sedasjon, medikamenter og indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner for bruk
 • har inngående kunnskap om smertebehandling, og kan redegjøre for medikamenter og indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner for bruk
 • har inngående kunnskap om medikamenter til bruk ved tilleggssykdommer (f.eks. ved hjerte/kar og lungesykdommer osv.)

Ferdigheter:

Det forventes at studenten:

 • mestrer kontroll, funksjonstesting og korrekt bruk av anestesiapparatene og av annet medisinsk teknisk utstyr
 • under veiledning gjennomføre innledning, vedlikehold og avslutning av generell anestesi til voksne pasienter i ASA gruppe 1-2
 • mestrer overvåking og monitorering, og yter sykepleie til pasienter i lokal- og regionalanestesi i ASA 1-2
 • deltar aktivt i planlegging, innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi til ASA gruppe 3-4, barn og ved komplekse inngrep
 • mestrer gjennomføring av pre-oksygenering, og luftveishåndtering som maskeventilering og endotracheal intubasjon/ larynxmaske
 • mestrer å motta og avgi rapport om pasientens tilstand og det aktuelle anestesiforløp
 • mestrer observasjoner og gjenkjenne kliniske problemstillinger som f.eks. blødning og blodtrykksfall, og kan foreslå aktuelle tiltak
 • kan med noe bistand gjennomføre sedering av pasient i regionalanestesi
 • mestrer administrasjon av væske og blodprodukter

Generell kompetanse:

Det forventes at studenten:

 • tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og til å oppøve nye ferdigheter
 • nyttiggjør seg veiledning og har et bevisst forhold til eget kompetansenivå
 • vurderer behov for tilkalling og hjelp av anestesilege eller anestesisykepleier og kan tilkalle hjelp
 • tar selv ansvar for å lære medisinsk teknisk utstyr som ikke er i daglig bruk
 • viser evne og vilje til å tilpasse seg hurtige omstillinger under en anestesi
 • bidrar til at pasienten og pårørende opplever størst mulig grad av sikkerhet og trygghet
 • vet hvor akuttutstyr er plassert
 • kjenner rutinene ved akuttsituasjoner internt i avdelingen
 • kjenner til anestesisykepleiers rolle og funksjon i det akuttmedisinske utrykningsteamet
 • kjenner til anestesisykepleierens ikke-tekniske ferdigheter
 • bidrar til faglig og kritisk refleksjon over etablert praksis
 • bidrar til tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie (VASP). Første praksisperiode (SYT3201, SYG3201 eller SYA3201) må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3202 15.0 HØST 2019
HSAS805P 15.0 HØST 2019
SYG3202 15.0 HØST 2019
SYT3516 15.0 HØST 2023
SYG3516 15.0 HØST 2023
SYA3516 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU