course-details-portlet

SYT3102 - Profesjonskvalifisering i klinisk sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet handler om utvikling av avansert klinisk kompetanse og hvordan kompetansen kan anvendes i pedagogisk og innovativt arbeid.

Faglig innhold
- profesjonskvalifisering i et historisk og samtidig perspektiv
- avansert klinisk kompetanse og innovasjon
- læring og veiledning
- pedagogisk arbeid i profesjonsutøvelse
- brukermedvirkning i avansert klinisk sykepleie
- health literacy


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- inngående kunnskap om læring og veiledning i profesjonsutdanninger og klinisk arbeid
- avansert kunnskap om health literacy
- inngående kunnskap om brukermedvirkning

Ferdigheter
Kandidaten kan
- planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid
- arbeide selvstendig og tverrprofesjonelt med innovasjon i helsetjenester

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse i et lærings- og dannelse perspektiv
- ta ansvar for kvalitet i helsetjenester i endringsprosesser
- overføre pedagogisk kunnskap til nye fagfelt og situasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledningsøvelser og digitale læringsformer.

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke med omfang om lag 3000 ord.

Utsatt eksamen:
Påfølgende semester

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3102 7.5 01.09.2019
SYG3102 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU