course-details-portlet

SYT3011 - Kreftsykepleie - medisinsk behandling - rehabilitering og palliasjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Faglig innhold

Kreftsykepleie- tenkning og psykososiale emner:

 • Kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområder- klinisk sykepleie som spesialitet
 • Helsefremming og personsentrert omsorg i arbeid med alvorlig syke
 • Kommunikasjon og samhandling -relasjonskunnskap og flerkulturelt perspektiv

Pasienter med kreft:

 • Å få diagnosen kreft - ulike faser av sykdommen -opplevelsesdimensjonen
 • Aldersperspektivet og roller i livet
 • Kreft som akutt og kronisk sykdom

Kreftsykepleie og ulike behandlingsformer:

 • Onkologi og tumorbiologi - ulike kreftformers årsak, diagnostikk og utredning
 • Medikamentell kreftbehandling: hormon-, immun- og cytostatikabehandling, og farmakologi
 • Akutte situasjoner
 • Strålebehandling: strålefysikk og strålevirkning/ bivirkning
 • Kreftsykepleie ved medikamentell kreft- og strålebehandling
 • Kirurgisk behandling av kreft
 • Palliasjon
 • Krise- stress-sorg- og mestringsteori
 • Barns og ungdoms spesielle behov
 • Kreftsykepleiers rolle i forebygging, helsefremming og personsentrert omsorg i arbeid med alvorlig syke og døende
 • Etiske problemstillinger knyttet til ulike behandlingsformer og avslutning av livsforlengende behandling

Følger av sykdom og behandling - rehabilitering:

 • Seksualitet og kroppsoppfatning
 • Supplerende og alternativ behandling
 • Nedsatt immunforsvar - mikrobiologi og hygiene
 • Senskader
 • Ernæring og ernæringsfysiologi
 • Livskvalitet og rehabilitering

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt:

 • Symptomlindring i palliativ fase
 • Ulike perspektiv på døden
 • Å dø i institusjon og hjemme
 • Eutanasi

Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid:

 • Tverrfaglighet - samhandling - nettverk rundt pasient og pårørende
 • Pårørendes-inkludert barn og ungdoms opplevelser, behov og rettigheter gjennom hele sykdomsforløpet, og som etterlatte
 • Familiesamtaler og etiske utfordringer i et familieperspektiv

Læringsutbytte

Læringsutbytter

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om ulike kreftsykdommers behandlingsformer, palliasjon, rehabilitering, forebygging og behandling av bivirkninger og senskader som behandling og sykdom forårsaker
 • Har inngående kunnskap om kreftsykepleiers ansvars- og funksjonsområde ved ulike behandlingsformer
 • Har inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter og pårørende knyttet til det å få, leve med og bli behandlet for og eventuelt dø av kreft ut fra et alders-, rolle- og flerkulturelt perspektiv
 • Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre symptom hos pasienter med kreft
 • Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som er alvorlig syke, døende og deres pårørende - og deres behov i ulike faser av sykdommen
 • Har inngående kunnskap om og redskap til å analysere egne reaksjoner i møte med mennesker i sorg og krise
 • Har inngående kunnskap om etiske utfordringer og grunnlagstenkning relatert til pasientmålgruppen
 • Har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid

Ferdigheter

 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre fagpersoner innhente, vurdere og sammenstille data/ informasjon om pasientens sykdomstilstand
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og formulere faglige argumenter innen kreftsykepleie
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes- forskningsetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant fag-, forsknings-, erfarings- og pasientkunnskap- med begrunnelse for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse

 • Ser sammenhengen mellom helse- miljø og sykdom og tar konsekvensen av dette i sin yrkesutøvelse
 • Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt sykepleiefaglige og etiske ansvar
 • Kan samarbeide med andre yrkesgrupper for å gi best mulig behandling
 • Tar medansvar for et trygt miljø for pasient, pårørende og medarbeidere - og bidrar til verdighet gjennom hele pasientforløpet
 • Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeid med kreftpasienten og pårørende
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, PBL-arbeid i basisgrupper, seminarer, simulering, refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team, selvstudium

Obligatoriske aktiviteter

 • PBL-arbeider
 • Simuleringsaktivitet
 • Test i medikamentell kreft- og strålebehandling
 • To skriftlige individuelle arbeidskrav
 • Gruppeoppgave i etikk

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3007 7.5 HØST 2021
SYT3008 15.0 HØST 2021
SYA3007 7.5 HØST 2021
SYA3008 15.0 HØST 2021
SYA3011 22.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU