course-details-portlet

SYT3003 - Fordypning i barnesykepleie og pediatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

- Barnesykepleierens historikk, funksjons- og ansvarsbeskrivelse
- Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
- Kunnskapsbasert praksis
- Akuttmedisin: Førstehjelp: HHLR/ AHLR, CRM prinsipper (ikke-tekniske
ferdigheter), Brannskader, Traumer, Forgiftninger
- Praktiske smitteverntiltak
- Farmakologi for barn
- Medikamentell og ikke –medikamentell smertelindring
- Medisinsk teknisk utstyr
- Pasientsikkerhet og kvalitetskontroll
- Strålevern

Gjennomgående problemstillinger i barnesykepleie:
- Barnevaksinasjonsprogrammet og barnesykdommer
- Vekst, fysisk, psykisk og motorisk utvikling: normalutvikling og ikke-normalutvikling - Pedagogiske prinsipper i barnesykepleien

Barnesykepleiers ansvar og funksjon ved :
- Respirasjons- og sirkulasjonssvikt- spesielle utfordringer hos barnet
- Ernæring til den akutt og eller kritisk syke pasienten
- Eliminasjon
- Palliasjon, livsavsluttende behandling og donasjon
- Søvn og hvile

Spesielle pasientgrupper:
- premature og syke nyfødte, intensivpasienten,
- barn og ungdom med kroniske sykdommer/funksjonshemming,
- barn og ungdom med akutt, alvorlig og /eller dødelig sykdom
- Pre- og postoperativ barnesykepleie, kirurgi og anestesi
- Barn og ungdom med fysiske, psykiske og sosiale utviklingsforstyrrelser
- Barn og ungdom med psykiske lidelser
- Barn og ungdom med overvekt
- Barn og ungdom utsatt for vold og overgrep
- Tverrfaglig samarbeid i og utenfor sykehus
- Hjemmesykehus
- Familiesentrert sykepleie/ Foreldre og sosialt nettverk som samarbeidspartnere og ressurspersoner
- Etiske og juridiske perspektiver
- Mestringsteorier
- Kommunikasjon med barn/unge og foreldre i en krise
- Forståelse for og kommunikasjon/samhandling med medmennesker fra fremmede kulturer når barnet er alvorlig syk

Læringsutbytte

Kunnskaper  :
- Har inngående kunnskap om barnesykepleierens ansvar og funksjon
- Har inngående kunnskap om barn og unges spesielle behov ved sykdom og sykehusopphold   - - Har inngående kunnskap om gjennomgående problemstillinger/tema i barnesykepleie, herunder respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, ernæring, eliminasjon, søvn, pleie og leiring, samt barnesykepleie ved dødsfall og donasjon
- Har inngående kunnskap om de viktigste pasientgrupper barnesykepleieren møter, herunder bl. a premature og syke nyfødte, barn og unge med akutt og kronisk sykdom, barn og unge med funksjonshemming
- Har inngående kunnskap om barnesykepleie til traume/- og intensivpasienter, og pasienter i pre- og postoperativ fase
- Har grunnleggende kunnskap om samhandling i pasientforløp 
- Har grunnleggende kunnskap om barn og ungdom med psykiske lidelser, barn med overvekt /fedme og barn og ungdom utsatt for vold og overgrep
- Kan analysere faglig problemstillinger for å forebygge komplikasjoner som kan oppstå hos barnepasienten  
- Har inngående kunnskap om kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr  
- Har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser  
Ferdigheter  :
- Har dybdekunnskap og handlingskompetanse i forhold til å hjelpe barn og unge med familie til å mestre situasjonen ved kronisk sykdom og funksjonshemming  
- Utøver kyndig og omsorgsfull barnesykepleie til pasientmålgruppen og deres foresatte/ pårørende
- Har kunnskaper og ferdigheter i funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte  
Generell kompetanse  :
- Kan analysere og vurdere relevante etiske problemstillinger og argumentere for pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø og i et tverrfaglig samarbeid mellom mange yrkesgrupper
- Viser inngående kompetanse og forståelse for behandling av barnepasienten med akutt og/eller kritisk sykdom
- Analyserer kritisk kunnskapen som legges til grunn fra faglitteratur og kunnskapsbasert praksis
- Bidrar til innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring av pleien og behandlingen som gis på barneavdelingen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/simulering, seminarer.
Simulering og seminar er obligatorisk, fravær medfører skriftlig arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid
  • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSBS8001 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 11.09.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.06.2021

Innlevering 17.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU