course-details-portlet

SYT3003 - Fordypning i barnesykepleie og pediatri

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Barnesykepleierens historikk, funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Akuttmedisin: Førstehjelp: HHLR/ AHLR, CRM prinsipper (ikke-tekniske ferdigheter),
 • Brannskader, Traumer, Forgiftninger
 • Praktiske smitteverntiltak
 • Farmakologi for barn
 • Medikamentell og ikke –medikamentell smertelindring
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Pasientsikkerhet og kvalitetskontroll
 • Strålevern

Gjennomgående problemstillinger i barnesykepleie:

 • Barnevaksinasjonsprogrammet og barnesykdommer
 • Vekst, fysisk, psykisk og motorisk utvikling: normalutvikling og ikke-normalutvikling
 • Pedagogiske prinsipper i barnesykepleien
 • Barnesykepleiers ansvar og funksjon ved :
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • spesielle utfordringer hos barnet
 • Ernæring til den akutt og eller kritisk syke pasienten
 • Eliminasjon
 • Palliasjon, livsavsluttende behandling og donasjon
 • Søvn og hvile

Spesielle pasientgrupper:

 • premature og syke nyfødte, intensivpasienten,
 • barn og ungdom med kroniske sykdommer/funksjonshemming,
 • barn og ungdom med akutt, alvorlig og /eller dødelig sykdom
 • Pre- og postoperativ barnesykepleie, kirurgi og anestesi
 • Barn og ungdom med fysiske, psykiske og sosiale utviklingsforstyrrelser
 • Barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Barn og ungdom med overvekt
 • Barn og ungdom utsatt for vold og overgrep

 • Tverrfaglig samarbeid i og utenfor sykehus
 • Hjemmesykehus
 • Familiesentrert sykepleie/ Foreldre og sosialt nettverk som samarbeidspartnere og ressurspersoner
 • Etiske og juridiske perspektiver
 • Mestringsteorier
 • Kommunikasjon med barn/unge og foreldre i en krise
 • Forståelse for og kommunikasjon/samhandling med medmennesker fra fremmede kulturer når barnet er alvorlig syk

Læringsutbytte

Kunnskaper  :

 • Har inngående kunnskap om barnesykepleierens ansvar og funksjon
 • Har inngående kunnskap om barn og unges spesielle behov ved sykdom og sykehusopphold  
 • Har inngående kunnskap om gjennomgående problemstillinger/tema i barnesykepleie, herunder respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, ernæring, eliminasjon, søvn, pleie og leiring, samt barnesykepleie ved palliasjon, dødsfall og donasjon
 • Har inngående kunnskap om de viktigste pasientgrupper barnesykepleieren møter, herunder bl. a premature og syke nyfødte, barn og unge med akutt og kronisk sykdom, barn og unge med funksjonshemming
 • Har inngående kunnskap om barnesykepleie til traume/- og intensivpasienter, og pasienter i pre- og postoperativ fase
 • Har grunnleggende kunnskap om samhandling i pasientforløp 
 • Har grunnleggende kunnskap om barn og ungdom med psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, barn med overvekt /fedme og barn og ungdom utsatt for rus, vold og overgrep
 • Kan analysere faglige problemstillinger for å forebygge komplikasjoner som kan oppstå hos barnepasienten  
 • Har inngående kunnskap om famakologi og farmakokinetikk i forhold til barn
 • Har inngående kunnskap om kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr  
 • Har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser  
 • Har kunnskap om samhandling, ledelse og kommunikasjon i akutte situasjoner

Ferdigheter  :

 • Har handlingskompetanse i å bidra til at barn og unge med familie kan mestre situasjonen ved kronisk sykdom og funksjonshemming  
 • Utøver kyndig og omsorgsfull barnesykepleie til pasientmålgruppen og deres foresatte/ pårørende
 • Har ferdigheter i funksjon, kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte  
 • Kan anvende ikke-tekniske ferdigheter i akutte situasjoner
 • har handlingskompetanse i legemiddeladministrering

Generell kompetanse  :

 • Kan analysere og vurdere relevante etiske problemstillinger og argumentere for pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø og i et tverrfaglig samarbeid mellom mange yrkesgrupper
 • Viser inngående kompetanse og forståelse for behandling av barnepasienten med akutt og/eller kritisk sykdom
 • Analyserer kritisk kunnskapen som legges til grunn fra faglitteratur og kunnskapsbasert praksis
 • Bidrar til innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring av pleien og behandlingen som gis på barneavdelingen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/simulering og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid
 • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnesykepleie (VBASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i barnesykepleie.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSBS8001 15.0 HØST 2019
SYT3520 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU