course-details-portlet

SYT2302 - Komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap om og vise utførelse av omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse sykdomstilstander. Emnet gir erfaring i anvendelse av faglig vurderings- og beslutningsprosesser og til å arbeide og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt. Emnet legger vekt på at sykepleieutøvelsen er i tråd med pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid i helsetjenesten

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten:
-gjør rede for helse og sykdom i et livsløpsperspektiv, og har kunnskap om sammensatte og komplekse helse- og sykdomsutfordringer

Ferdigheter
Studenten:
-mestrer komplekse vurderinger og beslutninger i sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og spesialisthelsetjenesten.
-behersker hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling i en omsorgsfull og forsvarlig utøvelse av sykepleie
-har innsikt i sykepleie til mennesker i palliativ fase og bidrar til å sikre en verdig død
-utøver faglig forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og gjeldene lover
-utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid
-identifiserer og vurderer risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, og iverksette relevante tiltak
-kartlegger risiko på individ og systemnivå gjennom risikoscreening og strukturerte kartleggingsverktøy
-mestrer sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen legemiddelhåndteringsprosessen
-anvender oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
-behersker kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen
-planlegger og gjennomfører målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten
-mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
-planlegger og gjennomfører tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten
-viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt praksissted
-anvender og kobler faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Generell kompetanse
Studenten:
-arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
-reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger
-viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet
-viser kritisk tilnærming til egen utøvelse av sykepleie og egen læringsprosess
-bidrar til planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid
-formidler synspunkter og deler erfaringer med andre innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til tjenesteutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering.
Refleksjon.
Tverrfaglig samarbeid.
Teamledelse.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Forventningsnotat

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
SYA/SYG/SYT2100
SYA/SYG/SYT2101
SYA/SYG/SYT2102
SYA/SYG/SYT2103
EXPH0400

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2302 15.0 01.09.2020
SYG2302 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU