course-details-portlet

SYG3222 - Medansvar for utøvelsen av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

Det forventes at studenten viser progresjon i forhold til å ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, tar medansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av intensivsykepleie. Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnet «Grunnleggende intensivsykepleie».

 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Medikamentell behandling til intensivpasienten
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • AHLR, katastrofemedisin
 • Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
 • Pasient- og pårørende perspektivet
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet og teamarbeid
 • Dokumentasjon
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten viser:

 • inngående kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
 • anvendt kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
 • inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • inngående kunnskap om det vanlige medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling
 • inngående kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
 • inngående kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • inngående kunnskap om helsepersonell, pasient og pårørendes erfaringer og opplevelse
 • anvendt kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
 • kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre og deres erfaringer ved kritisk sykdom
 • inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av intensivpasienten
 • inngående kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger og administrerer eget arbeid og læresituasjoner under veiledning
 • deltar i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
 • tar medansvar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
 • observerer og tolker pasientens signaler og uttrykk på sykdom, smerte og lidelse
 • mestrer, under veiledning, å utøve helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
 • iverksetter forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegge og assistere ved prosedyrer og behandling med økende grad av selvstendighet
 • under noe veiledning observerer, overvåker, prioriterer og vurderer den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksette relevante tiltak
 • mestrer å ta medansvar for den stabile intensivpasienten og under veiledning medansvar for den ustabile intensivpasienten
 • tar medansvar ved akutte situasjoner
 • viser ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
 • viser respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
 • viser ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av medisinskteknisk utstyr
 • anvender gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer i utøvelse av intensivsykepleie
 • tar medansvar til å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
 • viser ferdigheter i undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
 • bidrar til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte
 • bruker adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg

Generell kompetanse

Studenten:

 • tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål - oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
 • viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
 • samarbeider med egen yrkesgruppe og delta i tverrfaglig samarbeid
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
 • er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig-, og forskningsetisk refleksjon
 • imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis. Ferdighetstrening/simulering, aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie (VISP).

Første praksisperiode (SYT3221, SYG3221 eller SYA3221) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS805P 15.0 HØST 2019
SYA3222 15.0 HØST 2019
SYT3222 15.0 HØST 2019
SYT3536 15.0 HØST 2023
SYG3536 15.0 HØST 2023
SYA3536 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU