course-details-portlet

SYG3222 - Medansvar for utøvelsen av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

Det forventes at studenten viser progresjon i forhold til å ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder, tar medansvar ansvar og viser evne til å gjøre selvstendige vurderinger i utøvelsen av intensivsykepleie. Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnet «Grunnleggende intensivsykepleie»;

- Medisinsk teknisk utstyr
- Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
- Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
- Medikamentell behandling til intensivpasienten
- Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
- Dokumentasjon
- Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
- Pasientsikkerhet og teamarbeid
- AHLR, katastrofemedisin
- Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
- Kunnskapsbasert praksis
- Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene
- Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
- Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
- Pasient- og pårørende perspektivet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten viser:
- inngående kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
- inngående kunnskap om de aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
- inngående kunnskap om det vanlige medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling
- inngående kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
- inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
- inngående kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
- inngående kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv
- inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
- anvendt kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
- anvendt kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
- kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre og deres erfaringer ved kritisk sykdom - inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av intensivpasienten

Ferdigheter:

Studenten kan:
- planlegge og administrere eget arbeid og læresituasjoner under veiledning
- delta i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
- under noe veiledning observere, overvåke, prioritere og vurdere den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksette relevante tiltak
- vise respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
- ta medansvar ved akutte situasjoner
- ta medansvar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
- vise ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
- vise ferdigheter i undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
- anvende gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retnigslinjer i utøvelse av intensivsykepleie
- observere og tolke pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
- bruk og kvalitetssikring av medisinskteknisk utstyr
- bidra til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte
- mestre å ta delansvar for den stabile intensivpasienten og under veiledning medansvar for den ustabile intensivpasienten
- mestre, under veiledning, å utøve helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
- iverksette forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegge og assistere ved prosedyrer og behandling med økende grad av selvstendighet
- bruke adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg
- vise ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
- ta medansvar til å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis.

Generell kompetanse:

Studenten:
- tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
- vise evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
- samarbeider med egen yrkesgruppe og delta i tverrfaglig samarbeid
- kjenne egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
- er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
- oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
- identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
- imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
- bidrar til et godt arbeidsmiljø
- er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig-, og forskningsetisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis. Ferdighetstrening/simulering, aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Viser til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie (VISP). Første praksisperiode (SYT3221, SYG3221 eller SYA3221) må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamenen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS805P 15.0 01.09.2019
SYA3222 15.0 01.09.2019
SYT3222 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU