course-details-portlet

SYG3221 - Grunnleggende intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Studenten skal i første praksisperiode bli fortrolig med intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde; den akutt og/eller kritisk syke pasienten og intensivmedisinsk behandling. Studenten skal kunne utføre grunnleggende ferdigheter knyttet til intensivsykepleie, bli fortrolig med intensivsykepleierens behandlende ansvar og opparbeide ferdigheter i utøvelsen av dette.

 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Medikamentell behandling til intensivpasienten
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • AHLR og katastrofeberedskap
 • Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
 • Pasient- og pårørende perspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet og teamarbeid
 • Dokumentasjon
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten viser:

 • kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
 • kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
 • kunnskap om aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
 • kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • kunnskap om det vanligste medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling
 • kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
 • kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • kunnskap om helsepersonell, pasient og pårørendes erfaringer og opplevelse
 • kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
 • kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre i intensivavdeling
 • kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger og administrerer eget arbeid og læresituasjoner under veiledning
 • deltar i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
 • deltar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
 • under veiledning observerer og tolker pasientens signaler og uttrykk på sykdom, smerte og lidelse
 • under veiledning, utøver intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
 • under veiledning iverksetter forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegger og assisterer ved prosedyrer, prøvetaking, undersøkelser og behandling med økende grad av selvstendighet
 • under veiledning observerer, overvåker, prioriterer og vurderer den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksetter relevante tiltak
 • under veiledning har ansvar for en stabil intensivpasient
 • deltar, under veiledning, i akuttsituasjoner
 • viser grunnleggende ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
 • viser respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
 • viser grunnleggende ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av medisinskteknisk utstyr
 • anvender gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen utøvelse av intensivsykepleie
 • under veiledning identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
 • viser ferdigheter i å undervise og veilede pasienter, pårørende og medarbeidere
 • bidrar til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte
 • bruker adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg

Generell kompetanse

Studenten:

 • tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning 
 • samarbeider med egen yrkesgruppe og delta i tverrfaglig samarbeid
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå 
 • er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål 
 • oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner 
 • identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
 • imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø - er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig og forskningsetisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis. Ferdighetstrening/simulering, aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og utdanning (ABIO).

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS807P 15.0 HØST 2019
SYA3221 15.0 HØST 2019
SYT3221 15.0 HØST 2019
SYT3535 15.0 HØST 2023
SYG3535 15.0 HØST 2023
SYA3535 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU