course-details-portlet

SYG3221 - Grunnleggende intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Studenten skal i første praksisperiode bli fortrolig med intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde; den akutt og/eller kritisk syke pasienten og intensivmedisinsk behandling. Studenten skal kunne utføre grunnleggende ferdigheter knyttet til intensivsykepleie, bli fortrolig med intensivsykepleierens behandlende ansvar og opparbeide ferdigheter i utøvelsen av dette.

 • Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
 • Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
 • Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Medikamentell behandling til intensivpasienten
 • Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
 • AHLR og katastrofeberedskap
 • Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
 • Pasient- og pårørende perspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet og teamarbeid
 • Dokumentasjon
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
 • Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten viser:

 • kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
 • kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
 • kunnskap om aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
 • kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • kunnskap om det vanligste medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling
 • kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
 • kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • kunnskap om helsepersonell, pasient og pårørendes erfaringer og opplevelse
 • kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
 • kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre i intensivavdeling
 • kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • planlegger og administrerer eget arbeid og læresituasjoner under veiledning
 • deltar i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
 • deltar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
 • under veiledning observerer og tolker pasientens signaler og uttrykk på sykdom, smerte og lidelse
 • under veiledning, utøver intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
 • under veiledning iverksetter forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegger og assisterer ved prosedyrer, prøvetaking, undersøkelser og behandling med økende grad av selvstendighet
 • under veiledning observerer, overvåker, prioriterer og vurderer den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksetter relevante tiltak
 • under veiledning har ansvar for en stabil intensivpasient
 • deltar, under veiledning, i akuttsituasjoner
 • viser grunnleggende ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
 • viser respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
 • viser grunnleggende ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av medisinskteknisk utstyr
 • anvender gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen utøvelse av intensivsykepleie
 • under veiledning identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis.
 • viser ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
 • viser ferdigheter i å undervise og veilede pasienter, pårørende og medarbeidere
 • bidrar til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte
 • bruker adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg

Generell kompetanse

Studenten:

 • tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning 
 • samarbeider med egen yrkesgruppe og delta i tverrfaglig samarbeid
 • kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå 
 • er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål 
 • oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner 
 • identifiserer og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
 • imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø - er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig og forskningsetisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis. Ferdighetstrening/simulering, aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og utdanning (ABIO).

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuelt arbeid

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS807P 15.0 HØST 2019
SYA3221 15.0 HØST 2019
SYT3221 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
12.12.2022


15:00


15:05

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU