course-details-portlet

SYG3103 - Selvvalgt fordypningsemne i klinisk sykepleie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 4 måneder A

Faglig innhold

Faglig fordypning om selvvalgt tema av relevans for avansert sykepleie knyttet til

 • akutt og kritisk sykdom eller
 • langvarige, kroniske sykdommer eller
 • sammensatte sykdomsbilder (komorbide)

Læringsutbytte

Etter å ha fullført SYG3103 skal studenten

Kunnskap

 • ha bred og avansert forståelse og innsikt innen et avgrenset område av relevans for klinisk sykepleie

Ferdigheter

 • kunne presentere søkestrategi og søkeprosess på en informativ og oversiktlig måte
 • kunne fremstille en tydelig og oppdatert skriftlig sammenfatning av kunnskapsfronten innenfor området
 • kunne identifisere relevante problemstillinger innenfor området knyttet til individ, grupper og samfunn
 • kunne redegjøre muntlig for og diskutere sine funn på en oversiktlig og innsiktsfull måte

Generell kompetanse

 • ha avansert kompetanse til å sammenfatte, presentere og reflektere kritisk over resultater fra systematisk kunnskapsinnhenting innenfor et avgrenset problemområde

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning med undervisningsdager, seminarer og veiledning

 • Selvstudium med tildelt veileder
 • Veiledning 2 timer i gruppe
 • 2 seminarer. Seminar 1 har fokus på hensikt, forskningsspørsmål og systematisk søk, og gjennomføres med respondentskap. Seminar 2 har fokus på metode og resultat, og gjennomføres med respondentskap og opponentskap

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av oppgave i 2 seminar

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Deltagelse i to seminarer med respondent og opponentskap

Deltagelse i seminar er gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om forlengelse.

Vurdering - Oppgave

 • Oppgaven skal gjennomføres tilsvarende emnets varighet
 • Litteraturstudiet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe bestående av maksimum to studenter.
 • Omfanget på oppgaven er 5000 ord +/- 10 % (eksklusive referanseliste, tabeller og vedlegg).
 • Retningslinjer for oppgaven publiseres i emnerommet i Blackboard

Hvis ikke eksamen bestås, settes det en ny frist for innlevering av forbedret versjon

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som har opptak til master i klinisk sykepleie, eller til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie eller kreftsykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3103 7.5 HØST 2019
MAL4201 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU