course-details-portlet

SYG3004 - Fordypning i intensivsykepleie og intensivmedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Faglig innhold

-Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie

 

-Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom for pasienter i alle aldre og deres pårørende

 

-Pasient og pårørendes behov, reaksjoner, erfaringer og mestring av akutt og/eller kritisk sykdom og død

 

-Kommunikasjon, undervisning og veiledning av pasienter med ulik alder og kulturell bakgrunn

 

-Etiske og juridiske rammer og prinsipper knyttet til hele intensivforløpet, både ved rehabilitering, overflytning og når pasienter dør

 

-Intensivsykepleie til den pre- og postoperativ pasienten

 

-Intensivsykepleierens kunnskapsbaserte praksis, kvalitetsforbedrende arbeid med fokus på pasientsikkerhet og innovasjon

 

-Smittevern

 

-Kommunikasjon og veiledning av pårørende med ulik alder og kulturell bakgrunn

-Pasient- og pårørendemedvirkning på intensivbehandlingen

 

-Helhetlig intensivsykepleie til pasienter ved:

-Traumer og komplekse medisinske forløp

-Svikt i ett eller flere organsystem

-Avsluttende og lindrende behandling

-Organdonasjon

-Krisehåndtering

 

-Intensivpasienter med både psykiske og somatiske sykdommer

 

-Kvalitetssikring av intensivpasientens behandling og intensivsykepleieren i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

 

Kunnskaper: Studenten har;

inngående kunnskap om pasienter og pårørendes opplevelse av akutt og/eller kritisk sykdom og død, deres reaksjoner og mestringsstrategier med bakgrunn i kultur, religion/livssyn og individuelle erfaringer

 

inngående kunnskap om hvordan etiske problemstillinger, knyttet til behandling og pleie av pasienten gjennom hele intensivforløpet, belyses og hvilke juridiske rammer som legger føringer for norsk intensivbehandling

 

avansert kunnskap om hvordan intensivsykepleiere kan arbeide kunnskapsbasert og styrke pasientsikkerheten og intensivsykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet rundt pasienten

 

inngående kunnskap om pre- og postoperative observasjoner og tiltak, sedasjon, smertelindring og sammenheng mellom kirurgisk behandling og valg av anestesi

 

inngående kunnskaper og innsikt i intensivsykepleie og intensivmedisin; herunder medisinske-, traume- og kirurgiske pasienter, uavhengig graden av kompleksitet og omfang

 

inngående kunnskaper om intensivpasienter med akutt/kronisk svikt i ett eller flere organer, behandlingsformer samt intensivsykepleierens observasjoner og tiltak

 

Ferdigheter: Studenten kan;

gjøre rede for elementer i et systematisk kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid

 

analysere kliniske problemstillinger innenfor intensivsykepleie og emnets temaer.

 

gi kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for aktuelle observasjoner og tiltak

 

reflektere kritisk over bruken av ulike kartleggingsverktøy som kan benyttes overfor våkne og sederte intensivpasienter og pårørende

 

arbeide kunnskapsbasert og innovativt i utøvelse av intensivsykepleie

 

vise inngående forståelse for viktigheten av samhandling, kommunikasjon og koordinering av behandlingsteamet rundt intensivpasienten og deres pårørende

reflektere kritisk over hvordan tilrettelegge et pasient- og familiesentret behandlingsmiljø slik at pårørende kan være en ressurs for intensivpasienten og få muligheten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til behandlingen

 

gi intensivpasienten helhetlig omsorg og pleie, samt ivareta pårørendes behov for omsorg og informasjon.

 

Generell kompetanse: Studenten;

viser inngående forståelse for behandling av intensivpasienter med akutt og/eller kritisk sykdom

 

bidra til innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring av pasientbehandlingen som gis på intensivavdelingen, ved å kritisk analysere kunnskapen som legges til grunn fra faglitteratur og kunnskapsbasert praksis

 

 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, simulering. Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid
  • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS8003 15.0 01.09.2019
SYA3004 15.0 01.09.2019
SYT3004 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU