course-details-portlet

SYG3004 - Fordypning i intensivsykepleie og intensivmedisin

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleie
 • Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom for pasienter i alle aldre og deres pårørende
 • Pasient og pårørendes behov, reaksjoner, erfaringer og mestring av akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • Kommunikasjon, undervisning og veiledning av pasienter med ulik alder og kulturell bakgrunn
 • Etiske og juridiske rammer og prinsipper knyttet til hele intensivforløpet, både ved rehabilitering, overflytning og når pasienter dør
 • Intensivsykepleie til den pre- og postoperativ pasienten
 • Intensivsykepleierens kunnskapsbaserte praksis, kvalitetsforbedrende arbeid med fokus på pasientsikkerhet og innovasjon
 • Smittevern
 • Kommunikasjon og veiledning av pårørende med ulik alder og kulturell bakgrunn
 • Pasient- og pårørendemedvirkning på intensivbehandlingen
 • Helhetlig intensivsykepleie til pasienter ved: -Traumer og komplekse medisinske forløp -Svikt i ett eller flere organsystem -Avsluttende og lindrende behandling
 • Organdonasjon
 • Krisehåndtering
 • Intensivpasienter med både psykiske og somatiske sykdommer
 • Kvalitetssikring av intensivpasientens behandling og intensivsykepleieren i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har;

 • inngående kunnskap om pasienter og pårørendes opplevelse av akutt og/eller kritisk sykdom og død, deres reaksjoner og mestringsstrategier med bakgrunn i kultur, religion/livssyn og individuelle erfaringer
 • inngående kunnskap om hvordan etiske problemstillinger, knyttet til behandling og pleie av pasienten gjennom hele intensivforløpet, belyses og hvilke juridiske rammer som legger føringer for norsk intensivbehandling
 • avansert kunnskap om hvordan intensivsykepleiere kan arbeide kunnskapsbasert og styrke pasientsikkerheten og intensivsykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet rundt pasienten
 • inngående kunnskap om pre- og postoperative observasjoner og tiltak, sedasjon, smertelindring og sammenheng mellom kirurgisk behandling og valg av anestesi
 • inngående kunnskaper og innsikt i intensivsykepleie og intensivmedisin; herunder medisinske-, traume- og kirurgiske pasienter, uavhengig graden av kompleksitet og omfang
 • inngående kunnskaper om intensivpasienter med akutt/kronisk svikt i ett eller flere organer, behandlingsformer samt intensivsykepleierens observasjoner og tiltak

Ferdigheter:

Studenten kan;

 • gjøre rede for elementer i et systematisk kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid
 • analysere kliniske problemstillinger innenfor intensivsykepleie og emnets temaer.
 • gi kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for aktuelle observasjoner og tiltak reflektere kritisk over bruken av ulike kartleggingsverktøy som kan benyttes overfor våkne og sederte intensivpasienter og pårørende
 • arbeide kunnskapsbasert og innovativt i utøvelse av intensivsykepleie vise inngående forståelse for viktigheten av samhandling, kommunikasjon og koordinering av behandlingsteamet rundt intensivpasienten og deres pårørende
 • reflektere kritisk over hvordan tilrettelegge et pasient- og familiesentret behandlingsmiljø slik at pårørende kan være en ressurs for intensivpasienten og få muligheten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til behandlingen
 • gi intensivpasienten helhetlig omsorg og pleie, samt ivareta pårørendes behov for omsorg og informasjon.

Generell kompetanse:

Studenten;

 • viser inngående forståelse for behandling av intensivpasienter med akutt og/eller kritisk sykdom
 • bidra til innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring av pasientbehandlingen som gis på intensivavdelingen, ved å kritisk analysere kunnskapen som legges til grunn fra faglitteratur og kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, simulering. Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og utdanning (ABIO).

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid
 • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i intensivsykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSIS8003 15.0 HØST 2019
SYA3004 15.0 HØST 2019
SYT3004 15.0 HØST 2019
SYT3530 7.5 HØST 2023
SYG3530 7.5 HØST 2023
SYA3530 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU