course-details-portlet

SYG3002 - Fordypning i anestesisykepleie og anestesiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Anestesisykepleiefagets historie, funksjons og ansvarsområde
 • Juridiske rammer og etikk
 • Preanestetisk vurdering av pasient
 • Anestetika og andre medikamenter brukt ved anestesi og akuttmedisinske tilstander
 • Opprettholde frie luftveier, prosedyre og utstyr
 • Ulike anestesiteknikker og former
 • Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper, ulike typer inngrep og pasienter med ulike tilleggssykdommer
 • Postoperativ overvåking
 • Anestesisykepleie til ulike aldersgrupper
 • Smertebehandling
 • Medisinsk teknisk utstyr - bruksområder, kontroll, bruk og vedlikehold
 • Hjerte- Lunge Redning (HHLR/AHLR)
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Smittevern
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
 • Pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
 • Kunnskapsbasert praksis, litteratursøking og akademisk skriving
 • Ikke-tekniske Ferdigheter
 • Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha

 • inngående kunnskap om, og forståelse for anestesisykepleieres myndighets- og funksjonsområde
 • inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske problemstillinger i klinisk praksis
 • inngående kunnskap om anestetika, anestesisformer og -anestesiteknikker
 • inngående kunnskap om preoperativ / preanestetisk risikovurdering (ASA klassifikasjon) og behandling
 • inngående kunnskap om anestesisykepleie og anestesiologi til ulike pasientgrupper og ved ulike inngrep
 • inngående kunnskap om kontroll, bruk og enkelt vedlikehold av medisinskteknisk utstyr i anestesiologisk og intensivmedisinsk virksomhet
 • inngående kunnskap om smittevern i en operasjonsavdeling
 • inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som skal til kirurgisk behandling, er alvorlig syke og deres pårørende
 • tilstrekkelig kunnskap til å analysere faglig problemstillinger og foreslå tiltak
 • tilstrekkelig kunnskap til å kunne forebygge anestesiologiske komplikasjoner
 • tilstrekkelig kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser.

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • demonstrere ferdigheter i vurdering av preanestetisk risiko og foreslå aktuelle tiltak
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter i utøvelse av relevante praktiske prosedyrer og håndtering av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter i igangsetting, gjennomføring og avslutning ved alle typer anestesiformer
 • analysere relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • behersker medikamentregning
 • anvende sine faglige kunnskaper kritisk, og reflektere over egen faglig praksis
 • anvende på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ivareta pasientperspektivet i omsorg og behandling
 • identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
 • dokumentere og utøve anestesisykepleie i tråd med gjeldende prosedyrer, retningslinjer og lovverk
 • vise respekt for smittevernprosedyrer
 • ha en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelsen
 • ha inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet
 • ha inngående forståelse av betydningen av tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/ simulering

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig, individuelt arbeid 1
 • Skriftlig, individuelt arbeid 2

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSAS8001 15.0 HØST 2019
SYA3002 15.0 HØST 2019
SYT3002 15.0 HØST 2019
SYT3510 7.5 HØST 2023
SYG3510 7.5 HØST 2023
SYA3510 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU