course-details-portlet

SYG3000 - Medisinske og naturvitenskapelige emner

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Sirkulasjons anatomi og fysiologi
 • Respirasjonssystemets anatomi og fysiologi
 • Nyrenes- og urinveiens anatomi og fysiologi
 • Nervesystemets anatomi og fysiologi
 • Nyresvikt
 • Leversvikt
 • Grunnleggende kardiologi, EKG og rytmetolkning
 • Blod og blodets bestanddeler, hemostase og hematologiske forstyrrelser
 • Immunologi, allergi og anafylaksi
 • Mikrobiologi og antibiotikabehandling
 • Antimikrobielle midler, antimikrobiell behandling og antibiotikaprofylakse
 • Resistensutvikling og mikrobegenetikk
 • Teoretiske prinsipper for smittemåter og smitteveier
 • Infeksjonsmedisin og sepsis
 • Respirasjonssvikt
 • Behandlingsprinsipper for respirasjonsstøtte
 • Syre, - base- og elektrolyttforstyrrelser
 • Væske og elektrolyttforstyrrelser
 • Sirkulasjonssvikt og sjokk
 • Væskebehandling
 • Transfusjonslære
 • Farmakologi ved akutt sykdom og skade
 • Legemiddelregning, - og administrasjon
 • Farmakokinetikk og farmakodynamikk
 • Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade
 • Fysiologiske og patofysiologiske endringer hos den gravide og fødende kvinnen
 • Endokrin, nevrologisk og immunologisk respons på traume og sykdom
 • Hypotermi, feber og temperaturregulering
 • Smertefysiologi og behandlingsprinsipper ved smerte

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om fysiologi og patofysiologi ved svikt i vitale funksjoner hos akutt/kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene
 • Forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper ved akutt og kritisk sykdom
 • Beskriver den kirurgiske stressrespons, normale og kompliserte forløp etter kirurgiske inngrep
 • Gjør rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
 • Gjør rede for prinsipper og tiltak innen smittevern og hygiene

Ferdigheter:

 • Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps-og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt og/ eller kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
 • Behersker medikamentregning og prinsipper for administrasjon av medikamenter til den akutt og kritisk syke pasienten

Generell kompetanse:

 • Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • Anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos den akutt og kritisk syke pasienten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, selvstudium og øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

 • Test i legemiddelregning

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: test i legemiddelregning. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i anestesi-, intensiv- operasjon eller barnesykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVUT8065 7.5 HØST 2019
SYA3000 7.5 HØST 2019
SYT3000 7.5 HØST 2019
SYT6201 7.5 HØST 2020
SYT3540 7.5 HØST 2023
SYT3530 7.5 HØST 2023
SYT3510 7.5 HØST 2023
SYG3540 7.5 HØST 2023
SYG3530 7.5 HØST 2023
SYG3510 7.5 HØST 2023
SYA3540 7.5 HØST 2023
SYA3530 7.5 HØST 2023
SYA3510 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU