course-details-portlet

SYG3000 - Medisinske og naturvitenskapelige emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

- Ventilasjons- og sirkulasjonsregulering og -forstyrrelser
- Væske- og elektrolyttbalanse og syre/base regulering
- Nevrofysiologi og regulering og forstyrrelser av intrakranielt trykk
- Normal hemostase og blødningsforstyrrelser
- Endokrin, nevrologisk og immunologisk respons på traume og sykdom
- Fysiologi ved stress, kvalme og smerte
- Nyre- og leverfysiologi/svikt
- Legemiddelregning og -administrasjon
- Farmakokinetikk og farmakodynamikk.
- Medikamenter ved akutt og kritisk sykdom
- Immunologi
- Mikrobiologi og antibiotikabehandling
- Hygiene og infeksjonsforebygging
- Infeksjonsmedisin og sepsis
- Fysiologiske og patofysiologiske særtrekk hos barn og eldre

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- har inngående kunnskap om fysiologi og patofysiologi ved svikt i vitale funksjoner hos akutt/kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene
- Forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper ved akutt og kritisk sykdom
- Beskriver den kirurgiske stressrespons, normale og kompliserte forløp etter kirurgiske inngrep
- Gjør rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
- Gjør rede for prinsipper og tiltak innen smittevern og hygiene

Ferdigheter:
- Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps-og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
- Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt og/ eller kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
- Behersker medikamentregning og prinsipper for administrasjon av medikamenter til den akutt og kritisk syke pasienten

Generell kompetanse:
- Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
- Anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos den akutt og kritisk syke pasienten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, selvstudium og øvingsoppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Test i legemiddelregning

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: test i legemiddelregning. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.
Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Barnesykepleie (VBASP)
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i anestesi-, intensiv- eller barnesykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVUT8065 7.5 01.09.2019
SYA3000 7.5 01.09.2019
SYT3000 7.5 01.09.2019
SYT6201 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU