course-details-portlet

SYA3253 - Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

 • Kunnskapsbasert praksis som grunnlag for kvalitetsarbeid
 • Pasient- og pårørendeerfaringer som grunnlag for kvalitetsforbedring
 • Risikobedømming (verktøy) og pasientsikkerhetstenkning
 • Pasientforløp som gjenstand for kvalitetsforbedringsarbeid
 • Medvirkning i pasientforløp
 • Samhandling og bruk av velferdsteknologi
 • Samhandling om pasienter med ulike pasientforløp
 • Pasientsikkerhetstenkning
 • Metoder og verktøyer i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten har inngående organisasjons- og samhandlingskunnskap
 • Innsikt i kunnskap om lover, regelverk og retningslinjer som regulerer helsetjenesten og dens aktører.
 • Avansert kunnskap om pasientsikkerhet, pasientforløp og kvalitetsforbedringsarbeid
 • Inngående kunnskap om metoder og verktøy for forbedringsarbeid

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan beskrive hva et systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
 • Identifisere og problematisere muligheter og hindringer for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i en klinisk situasjon vurdere og foreslå kvalitetsforbedrende tiltak/verktøyer
 • Samhandle om pasientforløp mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har avansert samhandlingskompetanse i forbindelse med pasientforløp
 • Kan planlegge et forbedringsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning og består av:

 • Forelesninger innen sentrale temaer.
 • Seminarer med presentasjon av obligatoriske arbeidskrav.
 • Kliniske praksisstudier, 40 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Kliniske praksisstudier
 • Deltakelse i gruppearbeid og seminarer

Mer om vurdering

Obligatoriske aktivteter:

 • Arbeidskrav: kan leveres invididuelt eller i gruppe (samme gruppe som på eksamen).
 • Næværsplikt på to seminarer: presentasjon av arbeidskrav.
 • Kliniske praksisstudier

Utdypende info om obligatoriske aktiviteter publiseres på Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne levere hjemmeeksamen. Obligatoriske arbeidskrav er kun gyldig inneværende semester.

Hjemmeeksamen:

Hjemmeeksamen har oppstart ved emnets start og varer til emnets slutt. Eksamen består av to deler:

 • Første del består av individuell refleksjon basert på erfaringer fra praksis. Reflekterer over ulike aspekter som påvirker pasientsikkerhet i ulike retninger, samt potensielle muligheter og / eller konsekvenser av et kvalitetsforbedringsarbeidet. Presenteres i seminar. Leveres i Inspera.
 • Andre del er gruppeoppgave (2-3 personer), presentasjon av et konkret forslag til et kvalitetsforbedringsarbeidet. Presentasjon med respondent og opponpentskap i seminar. Leveres i Inspera.

Utsatt eksamen: Studenten tar kontakt med emneansvarlig for avtale om ny innlevering påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3253 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU