course-details-portlet

SYA3242 - Rehabilitering og palliasjon - kliniske praksisstudier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 6 uker

Faglig innhold

Studenten arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjon og ansvarsområder i forhold til pasienter i rehabilitering og palliasjon

Læringsutbytte

Læringsutbytter Kunnskap •Har avansert kunnskap om kreftsykepleie som arbeidsfelt •Har inngående kunnskap om forebygging av kreftsykdom •Har inngående kunnskap om samhandling og rehabiliteringsprosesser på ulike nivå i helsetjenesten •Har inngående kunnskap om kreftpasienter i palliativ fase og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov Ferdigheter •Kan koordinere og samhandle tverrfaglig om palliativ og terminal sykepleie i samarbeid med pasienter og pårørende •Kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjons og ansvarsområder gjennom hele sykdomsforløpet: -kan observere, vurdere, identifisere og evaluere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og de pårørende -kan identifisere og vurdere ulike pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle forsvarlig slik at pasientens behov blir ivaretatt -kan utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet -kan samhandle med pårørende, vise respekt og omsorg samt ivareta deres behov og rettigheter -kan legge til rette for en verdig død -kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig -kan forebygge, redusere og lindre stress og lidelse hos kreftpasienter ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et helsefremmende miljø -kan identifisere, vurdere og evaluere pasientens opplevelser av symptom og behandling ved kreftsykdom -kan tilrettelegge for at pasienten tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom, konsekvenser og senskader av kreftbehandling -kan sikre kontinuitet i oppfølgingen av kreftpasienten ved skriftlig og muntlig dokumentasjon gjennom alle ledd i behandlingskjeden - kan evaluere og kvalitetssikre eget arbeid. - kan fremme ivaretagelse av barn som pårørende Generell kompetanse •Har handlingskompetanse innen kreftsykepleiers ansvarso område- og kritisk vurderer egen kompetanse og læringsbehov •Kan kritisk analysere og vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant pasient-, fag-, forsknings- og erfaringskunnskap •Kan kommunisere om faglige problemstillinger innenfor kreftsykepleie, både med relevante samarbeidsparter og allmenheten •Understøtter pasient og pårørendes mestring av sykdom og kreftbehandling •Planlegger, gjennomfører og evaluerer utøvelse av kreftsykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv •Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og nyttiggjør seg veiledning •Kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen kreftsykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Veiledede kliniske praksisstudier i 6 uker, refleksjonsgrupper i klinikk og selvstudier. Kliniske praksisstudier gjennomføres i spesialist- eller i kommunehelsetjenesten. Refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer
  • Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer. Tema: se under Mer om vurdering

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske praksisstudier (30 t/u). For at emnet skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden på praksisstedet. Fravær mellom 10 og 20 % av den planlagte tiden kan tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at det kliniske emnet vurderes til Ikke bestått. To obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at emnet skal vurderes til Bestått: 1. Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer. 2. Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer med tema: Kreftsykepleiers ansvar og oppgaver i forhold til kreftpasienten: ernærings- eller smertekartlegging. Summativ vurdering gjennomføres av en representant fra praksisstedet, endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av universitetet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det innebærer at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie (MKLISP) eller videreutdanning i kreftsykepleie (VKRESP). Gjennomført og bestått eksamen i «Kreftsykepleie – medikamentell kreft- og strålebehandling»

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3242 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 08:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU