course-details-portlet

SYA3242 - Rehabilitering og palliasjon - kliniske praksisstudier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 6 uker

Faglig innhold

Studenten arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjon og ansvarsområder i forhold til pasienter i rehabilitering og palliasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om kreftsykepleie som arbeidsfelt
 • Har inngående kunnskap om forebygging av kreftsykdom
 • Har inngående kunnskap om samhandling og rehabiliteringsprosesser på ulike nivå i helsetjenesten
 • Har inngående kunnskap om kreftpasienter i palliativ fase og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov

Ferdigheter

 • Kan koordinere og samhandle tverrfaglig om palliativ og terminal sykepleie i samarbeid med pasienter og pårørende
 • Kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjons og ansvarsområder gjennom hele sykdomsforløpet:
 • Kan observere, vurdere, identifisere og evaluere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og de pårørende
 • Kan identifisere og vurdere ulike pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle forsvarlig slik at pasientens behov blir ivaretatt
 • Kan utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
 • Kan samhandle med pårørende, vise respekt og omsorg samt ivareta deres behov og rettigheter
 • Kan legge til rette for en verdig død
 • Kan reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Kan forebygge, redusere og lindre stress og lidelse hos kreftpasienter ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et helsefremmende miljø
 • Kan identifisere, vurdere og evaluere pasientens opplevelser av symptom og behandling ved kreftsykdom
 • Kan tilrettelegge for at pasienten tilegner seg nye handlingsmåter for å kompensere for sykdom, konsekvenser og senskader av kreftbehandling
 • Kan sikre kontinuitet i oppfølgingen av kreftpasienten ved skriftlig og muntlig dokumentasjon gjennom alle ledd i behandlingskjeden
 • Kan evaluere og kvalitetssikre eget arbeid
 • Kan fremme ivaretagelse av barn som pårørende

Generell kompetanse

 • Har handlingskompetanse innen kreftsykepleiers ansvarsområde- og kritisk vurderer egen kompetanse og læringsbehov
 • Kan kritisk analysere og vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant pasient-, fag-, forsknings- og erfaringskunnskap
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger innenfor kreftsykepleie, både med relevante samarbeidsparter og allmenheten
 • Understøtter pasient og pårørendes mestring av sykdom og kreftbehandling
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer utøvelse av kreftsykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv
 • Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og nyttiggjør seg veiledning
 • Kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser innen kreftsykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Veiledede kliniske praksisstudier i 6 uker, refleksjonsgrupper i klinikk og selvstudier. Kliniske praksisstudier gjennomføres i spesialist- eller i kommunehelsetjenesten. Refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske praksisstudier (30 t/u). For at emnet skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden på praksisstedet. Fravær mellom 10 og 20 % av den planlagte tiden kan tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at det kliniske emnet vurderes til Ikke bestått. En obligatorisk aktivitet må være godkjent for at emnet skal vurderes til Bestått: 1. Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer. Summativ vurdering gjennomføres av en representant fra praksisstedet, endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av universitetet

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

 • Emnet har studierettskrav, det innebærer at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie (MKLISP) eller videreutdanning i kreftsykepleie (VKRESP).
 • Gjennomført og bestått eksamen i emnet SYT/SYA3011: "Kreftsykepleie- medikamentell kreft- og strålebehandling" eller bestått eksamen i emnene SYT/SYA3007 og SYT/SYA3008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3242 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU