course-details-portlet

SYA3241 - Medisinsk kreftbehandling og strålebehandling - kliniske praksisstudier

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 6 uker

Faglig innhold

Studenten arbeider selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til kreftsykepleierens funksjon og ansvarsområder i forhold til pasienter som får stråle- og medikamentell kreftbehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om sykepleie, omsorg og medisinsk behandling til pasienter med kreftsykdom i både kurativt og palliativt forløp
 • Har inngående kunnskap om hvordan forebygge og lindre komplikasjoner ved kreftbehandling
 • Har avansert kunnskap om opplevelsen av å ha en kreftsykdom og gjennomgå behandling
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • Kan observere, vurdere, identifisere og evaluere kreftpasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende i et alders-, rolle- og flerkulturelt perspektiv
 • Kan ivareta kreftpasientens autonomi
 • Kan følge opp avansert onkologisk behandling ordinert av lege
 • Kan administrere og håndtere medikamentell kreftbehandling ut fra gjeldende retningslinjer
 • Kan bruke relevant medisinsk teknisk utstyr
 • Kan identifisere og handle kompetent i akutte og problematiske situasjoner
 • Kan observere, vurdere, identifisere, intervenere og evaluere pasientens opplevelser av plagsomme symptomer ved kreftsykdom og behandling
 • Kan vurdere og følge opp senskader
 • Kan ivareta og informere/ undervise pasienten i et behandlingsforløp og delta i og legge til rette for tverrfaglig samhandling i oppfølging av kreftpasienter og pårørende mellom ulike nivå i helsetjenesten

Generell kompetanse

 • Kan analysere og reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen kreftsykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • Kan kommunisere og samarbeide om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kreftsykepleie med spesialister, og bidra til nytenkning og fagutvikling innenfor kreftsykepleie
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til teorier og metoder innenfor kreftsykepleie
 • Kan ta beslutninger i komplekse situasjoner og ivareta pasientsikkerhet og utføre ledelse i samsvar med yrkesetiske og juridiske retningslinjer
 • Vurderer kritisk egen kompetanse og læringsbehov
 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer utøvelse av kreftsykepleie i et pasientsikkerhetsperspektiv
 • Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner og nyttiggjør seg veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Veiledede kliniske praksisstudier i 6 uker, refleksjonsgruppe i klinikk og selvstudier. Kliniske praksisstudier gjennomføres i spesialisthelsetjenesten ved avdelinger som gir stråle- og medikamentell kreftbehandling. Refleksjon og veiledning knyttet til samarbeid i team

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer
 • Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer. Tema: se under Mer om vurdering

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske praksisstudier (30 t/u). For at emnet skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte tiden på praksisstedet. Fravær mellom 10 og 20 % av den planlagte tiden kan tas igjen etter avtale med faglærer og praksisstedet. Fravær utover 20 % medfører at det kliniske emnet vurderes til Ikke bestått. To obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at emnet skal vurderes til Bestått: 1. Skriftlig konkretisering av læringsutbytte med muntlig tilbakemelding fra praksisveileder og lærer. 2. Individuell skriftlig oppgave med skriftlig tilbakemelding fra lærer med tema: Kreftsykepleiers ansvar og oppgaver i forhold til kreftpasienten: ernærings- eller smertekartlegging. Summativ vurdering gjennomføres av en representant fra praksisstedet, endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av universitetet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

 • Emnet har studierettskrav, det innebærer at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie (MKLISP) eller videreutdanning i kreftsykepleie (VKRESP).
 • Gjennomført og bestått eksamen i emnet SYT/SYA3011: "Kreftsykepleie- medikamentell kreft- og strålebehandling" eller bestått eksamen i emnene SYT/SYA3007 og SYT/SYA3008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3241 7.5 HØST 2019
SYT3555 7.5 HØST 2023
SYA3555 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU