course-details-portlet

SYA3009 - Perspektiv på kreftsykepleie og fagutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

• Vitenskapsteori
• Pedagogikk og ledelse
• Kompetanse- og fagutvikling
• Kvalitetsutvikling
• Metoder for veiledning og undervisning av pasient, pårørende og
kollegaer
• Prioriteringer og lovverk

Læringsutbytte

Kunnskap
• Har inngående kunnskap om metoder benyttet i læring, undervisning og veiledning
• Har kunnskap om ledelsesformer, lederfunksjon, organisering og administrering i sykehus og kommunehelsetjeneste
• Har inngående kunnskap om lovverk, politiske og administrative virkemidler som legger premisser for kreftomsorgen i Norge
• Har inngående kunnskap om metoder i kvalitetsarbeid i helsetjenesten
Ferdigheter
• Kan gjennomføre undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter med utgangspunkt i lærings-, undervisnings- og veiledningsteori
• Kan kritisk analysere og formidle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
• Kan søke systematisk, kritisk vurdere og anvende fag- og forskningskunnskap
• Kan utarbeide en systematisk litteraturstudie/ kunnskapsinnhentning med utgangspunkt i praksisnære problemstillinger
• Kan identifisere og analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
Generell kompetanse
• Er bevisst kreftsykepleiers rolle innenfor ledelse, undervisning og veiledning
• Tar medansvar for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø – og ser betydningen av tverrfaglig samhandling
• Kan formidle selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og med allmennheten
• Kan bidra til nytenkning og fagutvikling
• Er bevisst viktigheten av å handle i samsvar med sitt sykepleiefaglige, etiske og juridiske ansvar
• Vurderer kritisk egen kompetanse og læringsbehov

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske aktiviteter:
• Arbeidskrav i gruppe: undervisnings- og veilederfunksjon. Skriftlig oppgave i basisgrupper med muntlig fremlegg og tilbakemelding fra medstudenter, og skriftlig tilbakemelding på undervisningsplanen fra lærer før framlegg.
• Individuelt arbeidskrav: Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven.
• Oppgaveseminar fordypningsoppgaven.
• Simulering-veilederrollen.
Ved manglende deltagelse i obligatoriske aktiviteter som seminar og simulering, blir det utarbeidet individuelle arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav i gruppe: undervisnings- og veilederfunksjon.
  • Individuelt arbeidskrav: Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven.
  • Oppgaveseminar fordypningsoppgaven.
  • Simulering - veilederrollen.

Mer om vurdering

Ved manglende deltagelse i obligatoriske aktiviteter blir det utarbeidet individuelle arbeidskrav med utgangspunkt i aktuelle læringsutbytter.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få levere fordypningsoppgaven.

Fordypningsoppgave, 5000 ord +/- 10%- i form som en artikkel. Ca. 500 sider av pensum er selvvalgt og knyttes til fordypningsoppgaven. Den selvvalgte litteraturen skal være relevant for fagområdet kreftsykepleie. Selvvalgt litteratur kan omfatte bøker, artikler og forskningsrapporter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Kreftsykepleie (VKRESP)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått eksamen i følgende emne: «Innføring i metode»(7,5sp), «Kreftsykepleie – medikamentell kreft- og strålebehandling»- «Kreftsykepleie medisinsk behandling – rehabilitering og palliasjon»(15 sp), «Kliniske praksisstudier 1» (7,5sp) og «Kliniske praksisstudier 2»(7,5sp).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3009 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 23.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU