course-details-portlet

SYA3005 - Fordypning i operasjonssykepleie og kirurgi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

 • Operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsbeskrivelse.
 • Hygiene og smittevern; antiseptikk og aseptikk, pasient og helsepersonell som smittemottaker.
 • Sterilforsyning; prosessering av sterilt sirkulasjonsgods.
 • Operasjonsavdelingen; oppbygning, organisering, hygiene og ventilasjon.
 • Forebyggende tiltak for å redusere risiko for komplikasjoner; trykk-/nerveskader og hypotermi.
 • Kirurgiske instrumenter, endoskoper og suturlære.
 • Kontroll og telling av kirurgisk utstyr perioperativt.
 • Kirurgi og anatomi relatert til gynekologi, obstetrikk, urologi, gastroenterologi, endokrinologi, ortopedi, thorax, kar, nevro, øre-nese-hals og øye, kirurgi til barn, rekonstruktiv kirurgi og invasiv behandling.
 • Sårtilheling.
 • Traumepasienten og HHLR.
 • Organdonasjon.
 • Innføring i anestesi grunntyper.
 • Mottak og forberedelse av pasient og pårørende til kirurgisk behandling; pasientforløp.
 • Leiring til ulike kirurgiske inngrep.
 • Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende; opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og eller kritisk sykdom.
 • Operasjonspasienten i et livsløps-, kultur- og kjønnsperspektiv.
 • Ikke-tekniske ferdigheter og teamarbeid.
 • Pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring.
 • Etisk og juridisk ansvarlighet; dokumentasjon og rapportering.
 • Preparatbehandling.
 • Medisinsk teknisk utstyr; bruksområder, kontroll og vedlikehold.
 • Strålevern og bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Stikkuhell; håndtering og melderutiner.
 • Innovasjon og endringsprosesser.
 • Kunnskapsbasert praksis; lese, vurdere og anvende oppdatert forskningsbasert kunnskap.
 • Miljøperspektiv i operasjonsavdeling; økonomi og bærekraft.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har inngående kunnskap om og forståelse for operasjonssykepleieres ansvar og funksjon.
 • Har avansert kunnskap om ulike infeksjonsforebyggende tiltak som utføres i operasjonsavdelingen.
 • Har inngående kunnskap om forebygging av komplikasjoner i det perioperative forløpet.
 • Har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring i operasjonsavdelingen.
 • Har inngående kunnskap om kirurgisk behandling og undersøkelser.
 • Har inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske rammer for arbeid med operasjonspasienten.
 • Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som er alvorlig syke og deres pårørende.
 • Har inngående kunnskap om teamarbeid.
 • Har kunnskap om pasientforløp.
 • Har kunnskap om ulike former for stress og mestringsstrategier.
 • Har inngående kunnskap om kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.
 • Har kunnskap om innovasjon, endringsprosesser og økonomiske rammer.

Ferdigheter:

 • Kan analysere, vurdere og planlegge operasjonssykepleie.
 • Kan identifisere faktorer som påvirker pasientsikkerhet og relevante kliniske problemstillinger til pasienter som krever kirurgisk behandling.

Generell kompetanse:

 • Kan identifisere, vurdere og drøfte relevante etiske og juridiske problemstillinger.
 • Har en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelsen.
 • Har inngående forståelse for egen rolle og eget ansvarsområde.
 • Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling.
 • Forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/ simulering. Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og utdanning (ABIO).

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig , individuelt arbeid
 • Skriftlig , individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3005 15.0 HØST 2019
HSOS8001 15.0 HØST 2019
SYT3005 15.0 HØST 2019
SYT3540 7.5 HØST 2023
SYG3540 7.5 HØST 2023
SYA3540 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 0
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.04.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU