course-details-portlet

SYA3001 - Medisinske og naturvitenskapelige emner - operasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Sirkulasjonsanatomi og -fysiologi

Respirasjonssystemets anatomi og fysiologi

Nyrenes og urinveiens anatomi og fysiologi

Nervesystemets anatomi og fysiologi

Grunnleggende kardiologi, EKG og rytmetolkning

Blod og blodets bestanddeler, hemostase og hematologiske forstyrrelser

Immunologi, allergi og anafylaksi

Mikrobiologi og antibiotikabehandling

Antimikrobielle midler, antimikrobiell behandling og antibiotikaprofylakse

Resistensutvikling og mikrobegenetikk

Teoretiske prinsipper for smittemåter og smitteveier

Infeksjonsmedisin og sepsis

Respirasjonssvikt

Behandlingsprinsipper for respirasjonsstøtte

Syre, - base- og elektrolyttforstyrrelser

Væske og elektrolyttforstyrrelser

Sirkulasjonssvikt og sjokk

Væskebehandling

Transfusjonslære

Farmakologi ved akutt sykdom og skade

Farmakokinetikk og farmakodynamikk

Aktuelle medikamenter ved akutt sykdom og skade

Fysiologiske og patofysiologiske endringer hos den gravide og fødende kvinnen

Endokrin, nevrologisk og immunologisk respons på traume og sykdom

Hypotermi, feber og temperaturregulering

Smertefysiologi og behandlingsprinsipper ved smerte

Tumorlære

Læringsutbytte

Kunnskaper:

- har inngående kunnskap om fysiologi og patofysiologi ved svikt i vitale funksjoner hos akutt/kritisk syke pasienter og kirurgiske pasienter og behandlingsprinsipper ved disse tilstandene

- Forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper ved akutt og kritisk sykdom

- Beskriver den kirurgiske stressrespons, normale og kompliserte forløp etter kirurgiske inngrep

- Gjør rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling

- Gjør rede for prinsipper innen smittevern og hygiene

- Ha kunnskap om tumorlære; vekst, stadier og spredningsmønster

 

Ferdigheter:

- Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps-og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak

- Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt og/ eller kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier

-Benytter prinsipper for administrasjon av medikamenter til den akutt og kritisk syke pasienten

 

Generell kompetanse:

- Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

- Anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos den akutt og kritisk syke pasienten

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, selvstudium og øvingsoppgaver.

Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3001 7.5 01.09.2019
HVUT8065 7.5 01.09.2019
SYT3001 7.5 01.09.2019
SYT6201 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328B Gnisten/Fagskolen 8

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU