course-details-portlet

SY300515 - Bacheloroppgave i sykepleie - empirisk studie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Sykepleiens yrkesgrunnlag (10 stp)

 • Tema utarbeides i samarbeid mellom student, veileder og praksisfelt.

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (5 stp)

 • Etikk
 • Forskningsetikk ifm. empiriske studier og anvendelse av data
 • Vitenskapsteori og metode, sykepleiens vitenskapsteorietiske grunnlag, forskning og fagutvikling i sykepleie
 • Gjennomføre prosjekt der data primært innhentes fra praksis.
 • Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk
 • Refleksjon over yrkesetiske utfordringer i sykepleiepraksis, relevant for oppgavens tema

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten:

 • ha fordypningskunnskap om et valgfritt emne innenfor sykepleiefaget
 • ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og overveielser innenfor sykepleie og helsefag
 • forstå betydningen av forskningslitteratur som grunnlag for kvalitets- og fagutviklingsarbeid

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • utføre et prosjektarbeid (bacheloroppgaven) der data fra praksis danner grunnlaget for oppgaven.
 • foreta systematisk innhenting av empiriske data, analysere og kritiske vurdere forskningsresultat knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger, som grunnlag for et større skriftlig arbeid
 • anvende relevant teori knyttet til egen studie
 • presentere, vurdere og drøfte sykepleiefaglige problemstillinger i lys av resultater som har kommet frem gjennom egen studie.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • anvende relevant faglig språk muntlig og i en større skriftlig fremstilling
 • gjøre muntlig rede for eget faglig arbeid overfor medstudenter og fagpersonalet
 • gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters arbeid
 • delta i en faglig dialog knyttet til eget og medstudenters arbeid
 • arbeide kunnskapsbasert og kritisk vurdere forskningsresultat som grunnlag for egen praksisutøvelse
 • ha handlingsberedskap til å delta i klinisk forskning og formidling av forskningsresultater

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Seminar med opponent- og respondentskap, tilbakemelding fra medstudenter, veiledere og ressurspersoner fra praksis, faglig skriving, forelesning.

Obligatoriske aktiviteter: For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være oppfylt:

 • Problemstilling og prosjektplan skal være levert og må være godkjent av veileder innen utgangen av høstsemesteret.
 • Seminarer med presentasjon av deler av oppgaven og muntlig tilbakemelding til og fra medstudenter og veiledere må være gjennomført, samt andre obligatoriske veiledninger og møter med veileder.
 • Seminar som inkluderer framlegg for praksis.

Skriftlig veiledningsgrunnlag skal være levert til veileder før alle semninarer/veiledningsmøter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav
 • Seminarer

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven i sykepleie er en hjemmeoppgave som utarbeides av to studenter. 5 studiepoeng av emnet er lagt til 5. semester og innebærer utarbeidelse og godkjenning av problemstilling og prosjektplan (se under "Obligatoriske aktiviteter"). I 6. semester arbeider studentene videre med oppgaven frem til endelig eksamensinnlevering. Eksamen er innlevering av en skriftlig oppgave. Utsatt eksamen: Ved utsatt eksamen kan samme oppgave forbedres, med tilbud om ett obligatorisk veiledningsmøte. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan skriftlig oppgave ved utsatt eksamen forbedres individuelt, selv om den i utgangspunktet ble utarbeidet av to studenter. Dette vurderes av fagansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Ved neste ordinære eksamen må ny oppgave utarbeides, og obligatoriske aktiviteter gjennomføres på nytt (unntak: tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning er gyldig i to påfølgende år, med mindre emnekoden endres).

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner 2. studieår. Emnet tilbys for 8 studenter etter søknad. Studenten søker til emneansvarlig innen gitt frist om å få skrive bacheloroppgave i dette emnet. Vurdering av søknader etter karakterer oppnådd i utdanningen.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU