course-details-portlet

SY300515 - Bacheloroppgave i sykepleie - empirisk studie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Sykepleiens yrkesgrunnlag (10 stp
Tema  utarbeides i samarbeid mellom student, veileder og praksisfelt.
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (5 stp)
Etikk
Forskningsetikk ifm. empiriske studier og anvendelse av data
Vitenskapsteori og metode, sykepleiens vitenskapsteorietiske grunnlag, forskning og fagutvikling i sykepleie
Gjennomføre prosjekt der data primært innhentes fra praksis.
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk -Refleksjon over yrkesetiske utfordringer i sykepleiepraksis, relevant for oppgavens tema

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten:
- ha fordypningskunnskap om et valgfritt emne innenfor sykepleiefaget
- ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og overveielser innenfor sykepleie og helsefag
- forstå betydningen av forskningslitteratur som grunnlag for kvalitets- og fagutviklingsarbeid
Læringsutbytte - Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- utføre et prosjektarbeid (bacheloroppgaven) der data fra praksis danner grunnlaget for oppgaven.
- foreta systematisk innhenting av empiriske data, analysere og kritiske vurdere forskningsresultat knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger, som grunnlag for et større skriftlig arbeid
- anvende relevant teori knyttet til egen studie
- presentere, vurdere og drøfte sykepleiefaglige problemstillinger i lys av resultater som har kommet frem gjennom egen studie.
Læringsutbytte - Kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- anvende relevant faglig språk muntlig og i en større skriftlig fremstilling
- gjøre muntlig rede for eget faglig arbeid overfor medstudenter og fagpersonalet
- gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters arbeid
- delta i en faglig dialog knyttet til eget og medstudenters arbeid
- arbeide kunnskapsbasert og kritisk vurdere forskningsresultat som grunnlag for egen praksisutøvelse
- ha handlingsberedskap til å delta i klinisk forskning og formidling av forskningsresultater

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Seminar med opponent- og respondentskap, tilbakemelding fra medstudenter, veiledere og ressurspersoner fra praksis,  faglig skriving, forelesning.

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være oppfylt:
- Problemstilling og prosjektplan skal være levert og må være godkjent av veileder innen utgangen av høstsemesteret.
- Seminarer med presentasjon av deler av oppgaven og muntlig tilbakemelding til og fra medstudenter og veiledere må være gjennomført, samt andre obligatoriske veiledninger og møter med veileder.
- Seminar som inkluderer framlegg for praksis.

Skriftlig veiledningsgrunnlag skal være levert til veileder før alle semninarer/veiledningsmøter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav
  • Seminarer

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven i sykepleie er en hjemmeoppgave som utarbeides av to studenter. 5 studiepoeng av emnet er lagt til 5. semester og innebærer utarbeidelse og godkjenning av problemstilling og prosjektplan (se under "Obligatoriske aktiviteter").I 6. semester arbeider studentene videre med oppgaven frem til endelig eksamensinnlevering.
Eksamen er innlevering av en skriftlig oppgave.
Utsatt eksamen:
Ved utsatt eksamen kan samme oppgave forbedres, med tilbud om ett obligatorisk veiledningsmøte.  Dersom spesielle forhold tilsier det, kan skriftlig oppgave ved utsatt eksamen forbedres individuelt, selv om den i utgangspunktet ble utarbeidet av to studenter. Dette vurderes av fagansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Ved neste ordinære eksamen må ny oppgave utarbeides, og obligatoriske aktiviteter gjennomføres på nytt (unntak: tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning er gyldig i to påfølgende år, med mindre emnekoden endres).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Bestått alle emner 2. studieår. Emnet tilbys for 8 studenter etter søknad. Studenten søker til emneansvarlig innen gitt frist om å få skrive bacheloroppgave i dette emnet. Vurdering av søknader etter karakterer oppnådd i utdanningen.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU