SY300115 - Helsefremmende og forebyggende sykepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (3,0 stp):

- Sykepleiers funksjon og ansvar i helsefremmende og forebyggende arbeid
- Folkehelsearbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
- Miljø og arbeidshelse
- Livsfaser og helse
- Svangerskap, fødsel og barseltid

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (0,5 stp)

- Prosjektarbeid

Ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon over praksis (internpraksis) (2,5 stp):

- Simulering som forberedelse til praksis
- Ferdighetstrening i stell av CVK og veneport, bruk av sug
- Dokumentasjon

Pedagogikk/læringspsykologi 2,5 stp:

- Sykepleierens pedagogiske funksjon
- Juridiske rammer for helsepersonellet sitt pedagogiske arbeid
- Brukermedvirkning og empowerment
- Ulike tilnærminger og modeller for læring, veiledning og helsefremming

Sosialantropologi og sosiologi 1,5 stp:

- Profesjonell identitet og integritet, rolleforståelse i tverrprofesjonell samhandling 
- Kropp, helse, sykdom og folkehelse i et flerkulturelt perspektiv
- Migrasjon, globalisering og globale helseutfordringer

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- har bred kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til menneske, helse, miljø og sykepleie
- har kunnskap om positive helsefaktorers betydning for individ og miljø
- kjenner til nasjonale og globale føringer innen folkehelsearbeid
- har kunnskap om helseopplysningsarbeid og læring til ulike målgrupper
- har kunnskap om og kan anvende tilgjengelige kunnskapsressurser
- har kunnskap om profesjonell identitet og integritet, og om sykepleierrollen i tverrprofesjonell samhandling
- har kunnskap om migrasjon, globalisering og globale helseutfordringer
- har kunnskap om kropp, helse, sykdom og folkehelse i et flerkulturelt perspektiv
- har kunnskap om gjennomføring av forsknings- og fagutviklingsprosjekt

Ferdigheter:

Kandidaten
- kan anvende kunnskap om risikofaktorer, sykdommer og menneskets reaksjoner på sykdom i forebyggende sykepleie
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere læring/undervisning til aktuelle målgrupper
- kan veilede pasienter/brukere, medarbeidere og studenter
- kan samhandle tverrprofesjonelt med basis i en sykepleiefaglig identitet
- kan anvende flerkulturell kunnskap i behandlings- og samhandlingssituasjoner og innenfor forebyggende helsearbeid
- kan anvende nyere forskning i skriftlige oppgaver
 
Generell kompetanse:

Kandidaten
- har innsikt i minoritets-, kjønns- og aldersperspektivet i forhold til helse
- kan planlegge, gjennomføre og formidle prosjekt i gruppe
- kan reflektere over pasienter/brukere og pårørende sine rettigheter til medvirkning, læring og informasjon i helsehjelp
- har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger innen helsefremmende og forebyggende sykepleie
- reflekterer over utfordringer knyttet til migrasjon, globalisering og global helse
- identifiserer seg med sykepleierens selvstendige og profesjonelle yrkesrolle

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, veiledet prosjektarbeid i gruppe, simulering

Obligatoriske arbeidskrav:

- ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon over praksis - Godkjent deltakelse i gruppearbeid med fremføring av undervisningsopplegg i pedagogikk
- Godkjent deltakelse i gruppearbeid med fremføring, opponent- og respondentskap, samt innlevering i sosialantropologi
- Arbeidskrav er gyldig i året de er godkjent og to påfølgende studieår. Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Gjennomføring av eksamen (semesteroppgave):

  • Tema for semesteroppgaven bli presentert av faglærer ved oppstart at prosjektperioden
  • Gruppestørrelse: 4 studenter
  • Gruppeveiledning
  • Gruppevis framlegg av semesteroppgave for medstudenter og lærere
  • Ved fravær fra presentasjon kan det bli krevd at studenten presenterer semesteroppgaven individuelt
  • Ved karakteren "ikke bestått", eller dersom gruppen hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan de arbeide med samme problemstilling til ny og utsatt eksamen i neste semester. Gruppen har tilbud om én veiledningsavtale.
  • Hvis gruppen venter til neste ordinære eksamen må gruppen skrive en ny semesteroppgave basert på en ny problemstilling. Gruppeveiledning som ved ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

- Bestått SY200215, SM200115, Praksisstudier 3. semester
- Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
18.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.