course-details-portlet

SY200115 - Etikk og sykepleieteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (5 sp)
Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk (2 sp):
- Historisk utvikling av sykepleieteori
- Aktuelle sykepleieteorier
- Sentrale begreper: lidelse og håp

Etikk (3 sp):
- Etisk grunnlagsteori og prinsipper
- Samtykkekompetanse og medbestemmelse
- Profesjonsetikk og etisk dømmekraft
- Faren for krenkelser i profesjonelt arbeid
- Etisk refleksjonsmodell som verktøy for å analysere, vurdere og velge handlinger til det beste for berørte parter

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Har kunnskap om ulike teorier i sykepleiefaget og den historiske utviklingen innen sykepleievitenskapen
Har kunnskap om sentrale begreper (lidelse, mening og håp)
Har kunnskap om profesjonsetikk, etiske teorier og prinsipper 

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kan anvende sykepleieteorier som grunnlag for utøvelse av sykepleie
Kan identifisere og reflektere systematisk over etiske dilemma, og kunne grunngi ulike løsningsalternativ
  
Læringsutbytte - Kompetanse:
Oppfatter seg selv som en moralsk aktør i møte pasienter og pårørende
Gjenkjenner situasjoner hvor det er fare for at enkeltmennesker utsettes for maktutøvelse og krenkelser
Forstår hvordan en som sykepleier kan ivareta pasienters rett til medbestemmelse

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, Arbeid i grupper, Selvstudium, Plenumsdiskusjon, Studentframlegg i større og mindre grupper.   

Obligatoriske aktiviteter: 70% frammøte i temaet etikk. Et gruppearbeid om sykepleieteorier, skriftlig innlevering.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige til året etter at studiet er fullført. Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Oppgaven skal inneholde 2500 ord +/- 10%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SM100115, SM100515, SY100116, SS100116, SY100215, SM100315, SM100415, SP100115 må være bestått før studenten kan melde seg til undervisning i SY200115.

SM100616 må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen i SY200115.Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 06.04.2021

Innlevering 09.04.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU