course-details-portlet

ST2302 - Stokastiske populasjonsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

Stokastisk modellering av naturlige populasjoner som stokastiske prosesser. Multiplikative
modeller. Stokastiske vekstrater. Miljøstokastisitet. Demografisk stokastisitet. Tetthetsregulering. Diffusjonsprosesser. Stasjonærfordelinger. Kvasistasjonærfordelinger. Populasjoners
levetid. Aldersstrukturerte populasjoner. Anvendelser i økologi og populasjonsgenetikk med
fokus på bevaring av biologiske mangfold.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende populasjonsdynamikk, inkludert de forskjellige anvendelser av sannsynlighetsbegrepet i populasjonsdynamikken. Studenten kjenner til
problemstillinger knyttet opp mot moderne forskning innen økologi og bevaringsbiologi basert
på stokastisk modellering. Spesielt kjenner studenten til hvordan levetidsanalyser gjennomføres i modeller med og uten tetthetsregulering, inkludert enkle prediksjonsanalyser via stokastiske
simuleringer når parametrene er ukjente.
2. Ferdigheter. Studenten kan lese literatur innen populasjonsdynamikk og kommunisere
med biologer om konstruksjon av stokastiske modeller innen dette feltet. Studenten kan også
formulere stokastiske modeller ved diffusjonstilnærmelse og gjennomføre enkle analytiske og
noe mer kompliserte numeriske beregninger ved hjelp av diffusjonsteorien. Studenten kan
dessuten gjennomføre enkle analyser av stokastiske aldersstrukturerte populasjonsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og avsluttende muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU