course-details-portlet

ST2302 - Stokastiske populasjonsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 C

Faglig innhold

Stokastisk modellering av naturlige populasjoner som stokastiske prosesser. Multiplikative modeller. Stokastiske vekstrater. Miljøstokastisitet. Demografisk stokastisitet. Tetthetsregulering. Diffusjonsprosesser. Stasjonærfordelinger. Kvasistasjonærfordelinger. Populasjoners levetid. Aldersstrukturerte populasjoner. Anvendelser i økologi og populasjonsgenetikk med fokus på bevaring av biologiske mangfold.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende populasjonsdynamikk, inkludert de forskjellige anvendelser av sannsynlighetsbegrepet i populasjonsdynamikken. Studenten kjenner tilproblemstillinger knyttet opp mot moderne forskning innen økologi og bevaringsbiologi basertpå stokastisk modellering. Spesielt kjenner studenten til hvordan levetidsanalyser gjennomføres i modeller med og uten tetthetsregulering, inkludert enkle prediksjonsanalyser via stokastiskesimuleringer når parametrene er ukjente.2. Ferdigheter. Studenten kan lese literatur innen populasjonsdynamikk og kommuniseremed biologer om konstruksjon av stokastiske modeller innen dette feltet. Studenten kan ogsåformulere stokastiske modeller ved diffusjonstilnærmelse og gjennomføre enkle analytiske ognoe mer kompliserte numeriske beregninger ved hjelp av diffusjonsteorien. Studenten kandessuten gjennomføre enkle analyser av stokastiske aldersstrukturerte populasjonsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og avsluttende muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU