course-details-portlet

SS300115 - Samfunnsvitenskapelige emner II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kommunikasjon, ledelse og konfliktløsning (1,5 studiepoeng)
- Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
- Klinisk ledelse og teamutvikling - mikrosystemer
- Konfliktforståelse og konflikthåndtering
- Endrings- og forbedringskompetanse - kvalitetsforbedring og innovasjon

Sosiologi (0,5 studiepoeng)
- Institusjonsbegrepet
- Velferd - medvirkning

Helsepolitikk og helserett (3 studiepoeng)
- Folkehelse - helsefremming i helse- og omsorgstjenesten
- Helsepolitiske prioriteringer
- Helsetjenesteutvikling, -reformer og -forskning
- Helselovgivning og arbeidslivslovgivning
- Organisering, styring og ledelse av helse- og omsorgstjenesten
- Verdi- og målkonflikter: kvalitet, effektivitet og integritet
- Helse- og omsorgstjenesten som arbeidsplass 
- Samarbeid, samordning, samhandling og samvirke

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
- samfunnsvitenskapelige perspektiver, begreper og metoder
- folkehelse og velferd
- lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenesten og hovedtrekkene i arbeidslivslovgivningen
- ledelse på ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten
- institusjonsbegrepet

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- gjøre rede for sentrale bestemmelser i helselover og arbeidsmiljøloven
- samarbeide og samhandle med kolleger, andre profesjoner og på tvers av ulike tjenester
- være forberedt til å lede en gruppe
- ta initiativ til tiltak for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
- bidra til konfliktløsning

Læringsutbytte - Kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
- engasjere seg i helsepolitiske spørsmål
- vise en kritisk-analytisk holdning til utviklingen i helse- og omsorgstjenesten
- se betydningen av klinisk ledelse
- se sammenhenger mellom verdikonflikter i helse- og omsorgstjenesten og rollekonflikter i profesjonsutøvelsen
- anvende helsetjenesteforskning i profesjonsutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelt arbeid, arbeid i grupper, innlevering av oppgaver og muntlige framlegg. 

Obligatoriske aktiviteter:

Deltagelse i gruppearbeid og framføring innenfor alle tre temaene er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter er gyldig til året etter at studiet er fullført. Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med framlegg

Mer om vurdering

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Alle tre temaområdene må være bestått for å bestå eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Alle emner i 1., 2. og 3. semester må være bestått for å kunne melde seg til undervisning i SS300115.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU