SS300115 - Samfunnsvitenskapelige emner II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer F

Faglig innhold

Kommunikasjon, ledelse og konfliktløsning (1,5 studiepoeng)
- Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
- Klinisk ledelse og teamutvikling - mikrosystemer
- Konfliktforståelse og konflikthåndtering
- Endrings- og forbedringskompetanse - tjenesteinnovasjon

Sosiologi (0,5 studiepoeng)
- Institusjon - institusjonell teori
- Velferd

Helsepolitikk og helserett (3 studiepoeng)
- Folkehelse - helsefremming i helse- og omsorgstjenesten
- Helsepolitiske prioriteringer
- Helsetjenesteutvikling - reformer og forskning
- Helselovgivning og arbeidslivslovgivning
- Organisering, styring og ledelse av helse- og omsorgstjenesten
- Verdi- og målkonflikter: kvalitet, effektivitet og integritet
- Helse- og omsorgstjenesten som arbeidsplass 
- Samarbeid, samordning og samhandling - samvirke

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
- samfunnsvitenskapelige perspektiver, begreper og metoder
- folkehelse og velferd
- lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenesten og hovedtrekkene i arbeidslivslovgivningen
- ledelse på ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten
- institusjonsbegrepet og institusjonell teori

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
- gjøre rede for sentrale bestemmelser i helselover og arbeidsmiljøloven
- samarbeide og samhandle med kolleger, andre profesjoner og på tvers av ulike tjenester
- være forberedt til å lede en gruppe
- ta initiativ til tiltak for å forbedre kvalitet
- bidra til konfliktløsning

Læringsutbytte - Kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
- engasjere seg i helsepolitiske spørsmål
- vise en kritisk-analytisk holdning til utviklingen i helse- og omsorgstjenesten
- se betydningen av klinisk ledelse
- se sammenhenger mellom verdikonflikter i helse- og omsorgstjenesten og rollekonflikter i profesjonsutøvelsen
- anvende helsetjenesteforskning i profesjonsutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelt arbeid, arbeid i grupper, innlevering av oppgaver og muntlige framlegg. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Deltagelse i gruppearbeid og framføring innenfor alle tre temaene er obligatorisk. Godkjente arbeidskrav er gyldige i det aktuelle studieåret og to påfølgende studieår (tilsammen tre år).

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med framlegg

Mer om vurdering

5 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Alle tre temaområdene må være bestått for å bestå eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SY200315, SY200115, praksisstudier i 5. semester. Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 F 01.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.