SPRÅK2241 - Sosiolingvistikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i sentrale deler av det sosiolingvistiske forskningsfeltet. Studier av språklig variasjon og endring vil få stor plass, men også andre innfallsvinkler til språk som sosialt fenomen blir inkludert. Emnet vil også berøre fagfeltets historiske utvikling, og både eldre og nyere forskningslitteratur vil derfor bli trukket inn. Emnet er allment orientert og rommer studier fra mange ulike språksamfunn. Det vil likevel normalt blir lagt stor vekt på nordiske forhold. Et sentralt formål med emnet er å oppøve gode teoretiske og metodiske ferdigheter i studier av ulike former for språkbruk og språklig variasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- kunnskap om ulike tilnærminger til språk som sosialt og kulturelt fenomen
- kunnskap om et bredt spekter av språksituasjoner preget av variasjon og endring
- kunnskap om ulike sosiokulturelle faktorer som kan ha relevans for språkutvikling og språkendring
- oversikt over hovedtrekk ved det sosiolingvistiske fagfeltets utviklingslinjer
- innsikt i sentrale metodologiske spørsmål innenfor sosiolingvistikken

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- identifisere, beskrive og diskutere ulike variasjonsfenomener i både talt og skrevet språk
- anvende relevante sosiolingvistiske teorier i studier av ulike språkbruksarenaer og språksituasjoner
- velge ut og anvende metoder i utforskning av ulike språksituasjoner
- utøve kritisk og selvstendig refleksjon over mulige konsekvenser av språklige endringsprosesser – både på individ- og samfunnsnivå
- anvende et velutviklet begrepsapparat innenfor sosiolingvistiske fagområder
- presentere sosiolingvistisk fagstoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent pensumliste.
Øving(er) av skriftlig eller muntlig karakter. Det blir gitt muntlig/skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av obligatorisk aktivitet. Detaljer om omfang og form blir gitt av faglærer ved semesteroppstart.

Undervisningsspråket vil være norsk og/eller engelsk. Studenter på et studieprogram i engelsk skal gjennomføre obligatoriske aktiviteter og skrive eksamen på engelsk.
Studenter på et studieprogram i nordisk skal gjennomføre obligatoriske aktiviteter og skrive eksamen på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjente øving(er) av skriftlig eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Studenter på et studieprogram i nordisk skal gjennomføre obligatoriske aktiviteter og skrive eksamen på norsk. Studenter på et studieprogram i engelsk skal gjennomføre obligatoriske aktiviteter og skrive eksamen på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet som vil være tilgjengelig ved semesterstart. Pensum utgjør omtrent 700 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2241 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00 Datasal 10345 , Storhall del 2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.