SPL3013 - Helse og samfunn II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Helse og sosialpolitikk

Lovverk og forskrifter

Velferdsstaten II

Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Empowerment og brukermedvirkning

Velferdsteknologi

Universell utforming

Helse og mestring II

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

gjør rede for velferdsstaten

gjør rede for lovverk og forskrifter som regulerer helsetjenesten

kjenner til bakgrunnen for og drøfter norsk helse- og sosialpolitikk

gjør rede for faktorer som påvirker kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

gjør rede for betydningen av og hvordan velferdsteknologi og e-helse kan brukes i helsetjenesten for å fremme helse og redusere ulikhet i helse

gjør rede for strategier for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid relatert til individ, gruppe og samfunnsnivå

 

Ferdigheter - studenten:

behersker samarbeid i grupper

deltar aktivt i diskusjoner om helsepolitikk knyttet til ulike grupper og mellom nivåer i og utenfor helsetjenesten

reflekterer over sammenhenger i kvalitets-  og pasientsikkerhetsarbeid i helsetjenesten

drøfter ulike helsefremmende og sykdomsforebyggende strategiers betydning for individ, miljø og samfunn

 

Generell kunnskap - studenten:

begrunner sine handlinger ovenfor brukere, andre yrkesutøvere og ovenfor potensielle arbeidsgivere ut fra egen profesjon

utviser en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten

viser engasjement for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

viser forståelse for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsetjenesten med særlig vekt på å redusere forskjeller i helse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på seminarer/samlinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - deltakelse seminar/samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ved ikke-bestått på første ordinære eksamensforsøk, gis det mulighet for oppmelding til utsatt eksamen i henhold til eksamensplan påfølgende semester. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) endres vurderingsform til individuell, muntlig høring av mappen. Det tilbys ingen veiledning i forbindelse med utsatt eksamen. Ved ikke-bestått på utsatt eksamen, må studenten ta hele emnet på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Vurderingsformer:
Mappen skal inneholde følgende arbeider:
- Inntil 4 gruppebaserte skriftlige oppgaver
- 1 individuell skriftlig oppgave

Fra mappen trekkes en av de gruppebaserte skriftlige oppgavene samt den individuelle skriftlige oppgaven for sensur. Det gis en enhetlig karakter, men den individuelle oppgaven vil telle mer på totalkarakteren enn den gruppebaserte oppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

SPL1004
SPL 1004MED
SPL1012
SPL1092
VPK2002 - Veiledet praksis kirurgisk sykepleie eller VPM2002 - Veiledet praksis medisinsk sykepleie eller VPP2002 - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL3012 10.0
SPL3013D 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering** 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
12.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no Merk at det er 2 innleveringsmapper som skal besvares. En gruppe og en individuell mappe
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.