course-details-portlet

SPA6102 - Spansk språkferdighet og fagdidaktikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i spanskfaget. Det fokuseres på utvikling av egne skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk og utvikling av elevers ferdigheter i spanskklasserommet. De kognitive og affektive faktorene (for eksempel motivasjon og identitet) som inngår i læringsprosessen er sentrale innfallsvinkler i emnet. Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over egen undervisning og også for refleksjon knyttet til egen språklæring og fremmedspråklæring generelt. Emnet vektlegger kunnskap og innsikt i fagdidaktiske tilnærminger og forskning innen fremmedspråklæring som kan bidra til forbedring av egen undervisningspraksis.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten:
-har kjennskap til ulike teoretiske perspektiver og forskning knyttet til undervisning, læring og læringsstrategier i fremmedspråk
-har kunnskap om hvordan arbeid med utvikling av grunnleggende ferdigheter kan integreres i faget
-har forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk med høy grad av grammatikalsk korrekthet som har overføringsverdi til fremtidige elever
-kan anvende og forholde seg til gjeldende læreplan for planlegging og gjennomføring av undervisning
-kan formidle god begrepsforståelse i undervisningen
-kan planlegge og gjennomføre variert undervisning, analysere og utvikle egen praksis basert på erfaring og forskning
-kan reflektere over faktorer som er viktige for språklæring og diskutere fagdidaktiske utfordringer
-kan anvende digitale verktøy for språklæring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet. Undervisningsspråket er spansk, og alle arbeidskravene må utføres på spansk.
Det er 3 til 4 nettmøter i emnet, i tillegg til nettmøte i forbindelse med obligatorisk aktivitet. Det er krav om 75 prosent oppmøte på undervisning. Fravær utover dette må dokumenteres.
De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnets innhold, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige/muntlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på læringsplattformen, gjennom for eksempel blogg, diskusjonsforum, og klasserommet på nett.

Annet:

Emnet er fullt nettbasert.
Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdaterte på alle informasjonskanalene som brukes.
Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin, samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Obligatorisk oppmøte 75% på nettmøter

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.
Eksamensformen er mappeeksamen. Arbeidene som inngår i mappa får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Spansk, fjernundervisning (FJSPANSK)

Forkunnskapskrav

30 studiepoeng i spansk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU