course-details-portlet

SPA2502 - Spanskspråklig samtidslitteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg en tematikk eller et forfatterskap fra den spanskspråklige litteratur fra det 20. og/eller 21. århundret. Tematikken kan variere fra ett år til et annet. Aktuell tematikk er korttekster i litteratur, litterær flerspråklighet og samfunnsengasjert litteratur.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten:
-har kunnskap om utvalgte spanskspråklige forfattere
-har inngående kunnskap om et utvalg av spanskspråklige litterære tekster
-har grundig kunnskap om teori, terminologi og analyseverktøy relevant for pensumtekstene
-har spesialkompetanse innenfor et konkret område innenfor spanskspråklig litteratur

FERDIGHETER
Kandidaten:
-kan forstå og tolke spanskspråklige tekster
-kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spanskspråklig litteraturvitenskap, både skriftlig og muntlig
-kan vurdere kilders troverdighet
-kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
- kan gjennomføre et analytisk resonnement
- kan legge frem og drøfte problemer, synspunkter og løsninger, både muntlig og skriftlig
- kan samtale med mennesker med ulik bakgrunn på et generelt nivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en høy grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme og muntlig deltagelse på forelesningene og på seminarene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave (1000-1200 ord)
  • 1 muntlig oppgave

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med hjemmeeksamen (7 dager). Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 2500-3000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Litteraturvitenskap
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU