course-details-portlet

SPA1402 - Spansk kultur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer G

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i landets kultur, historie og samfunnsliv. Tilnærmingen til utvalgte, aktuelle temaer vil skje gjennom ulike typer kilder, så som historiske dokumenter, dokumentarfilm og litterære tekster, i tillegg til artikler og lærebokmateriale.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i Spania
-har grunnleggende kunnskap om terminologi og kildebruk innenfor spansk historie og kulturkunnskap

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
-kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spansk historie og kulturkunnskap, både skriftlig og muntlig
-kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har innsikt i kildekritikk
-kan formulere et analytisk resonnement
-kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
-kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Alle forelesninger foregår på spansk.

Det legges opp til en stor grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme samt deltagelse muntlig på seminarene (i stor grad) og på forelesningene (i noen grad).

I enkelte semester kan obligatorisk aktivitet være innlevering av en multimediafil eller gjennomføring av selvstendige undersøkelser. Dette bestemmes av faglærer og informasjon gis ved semesterstart. De obligatoriske aktivitetene kan bestå av flere mindre deler, i tråd med hva emneansvarlig bestemmer. Både de skriftlige og den muntlige aktiviteten må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar ved semesterstart å holde seg orientert om frister og krav for dette arbeidet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering
  • 1 muntlig aktivitet

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Materiellet er hovedsakelig på spansk, men det kan også benyttes norsk- og engelskspråklig pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturhistorie
  • Historie
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 G 16.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU