course-details-portlet

SPA1402 - Spansk kultur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i landets kultur, historie og samfunnsliv. Tilnærmingen til utvalgte, aktuelle temaer vil skje gjennom ulike typer kilder, som historiske dokumenter, dokumentarfilm og litterære tekster, i tillegg til artikler og lærebokmateriale.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i Spania
 • har grunnleggende kunnskap om terminologi og kildebruk innenfor spansk historie og kulturkunnskap

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
 • kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spansk historie og kulturkunnskap, både skriftlig og muntlig
 • kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i kildekritikk
 • kan formulere et analytisk resonnement
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Alle forelesninger foregår på spansk.

Det legges opp til en stor grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme samt deltagelse muntlig på seminarene (i stor grad) og på forelesningene (i noen grad).

I enkelte semester kan obligatorisk aktivitet være innlevering av en multimediafil eller gjennomføring av selvstendige undersøkelser. Dette bestemmes av faglærer og informasjon gis ved semesterstart. De obligatoriske aktivitetene kan bestå av flere mindre deler, i tråd med hva emneansvarlig bestemmer. Både de skriftlige og den muntlige aktiviteten må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar ved semesterstart å holde seg orientert om frister og krav for dette arbeidet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 muntlig aktivitet
 • 1 skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Materiellet er hovedsakelig på spansk, men det kan også benyttes norsk- og engelskspråklig pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 12.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU