SPA1401 - Latinamerikansk kultur og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Omkring 90 % av verdens spansktalende mennesker bor utenfor Spania, hovedsakelig i Latin-Amerika og USA. Dette emnet gir en innføring i historie, samfunnsliv og kultur i den spansktalende verden utenfor Spania, med hovedvekt på Latin-Amerika.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land i Latin-Amerika
-har grunnleggende kunnskap om terminologi og kildebruk innenfor historie og kulturvitenskap

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
-kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spanskspråklig historie og kulturvitenskap, både skriftlig og muntlig
-kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har innsikt i kildekritikk
-kan formulere et analytisk resonnement
-kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
-kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en stor grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme, samt deltagelse muntlig på seminarene (i stor grad) og på forelesninger (i noe grad). I enkelte semestre kan obligatorisk aktivitet være innlevering av en multimediafil. Dette bestemmes av faglærer og informasjon gis ved semesterstart. Alle forelesninger foregår på spansk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.