course-details-portlet

SPA1301 - Spanskspråklig litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet tar for seg spansk og latinamerikansk litteratur fra det 20. og 21. århundre. Det gir en oversikt over viktige forfattere og representative tekster i ulike sjangre fra ulike litterære epoker. Emnet gir også en kort innføring i sentrale litteraturanalytiske metoder.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap om sentrale spanskspråklige forfattere
-har inngående kunnskap om et utvalg av spanskspråklige litterære tekster i ulike sjangere fra ulike epoker
-har grunnleggende kunnskap om teori, terminologi og analyseverktøy innenfor spanskspråklig litteraturvitenskap

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
-kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spanskspråklig litteraturvitenskap, både skriftlig og muntlig
-kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan formulere et analytisk resonnement
-kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
-kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en høy grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme og muntlig deltagelse på forelesningene og på seminarene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige presentasjoner på ca. 10 min
  • 1 skriftlig presentasjon på ca. 1000 ord

Mer om vurdering

Hjemmeeksamenen skal i sin helhet besvares på spansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Et utvalg av tekster i ulike sjangre som anses som representative i den spanskspråklige litteraturen. Et utvalg av relevant sekundærlitteratur. Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fremmedspråk
  • Litteraturvitenskap
  • Spansk
  • Språk og litteratur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU