course-details-portlet

SPA1301 - Spanskspråklig litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet tar for seg spansk og latinamerikansk litteratur fra det 20. og 21. århundre. Det gir en oversikt over viktige forfattere og representative tekster i ulike sjangre fra ulike litterære epoker. Emnet gir også en kort innføring i sentrale litteraturanalytiske metoder.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale spanskspråklige forfattere
 • har inngående kunnskap om et utvalg av spanskspråklige litterære tekster i ulike sjangere fra ulike epoker
 • har grunnleggende kunnskap om teori, terminologi og analyseverktøy innenfor spanskspråklig litteraturvitenskap

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
 • kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spanskspråklig litteraturvitenskap, både skriftlig og muntlig
 • kan orientere seg videre innenfor fagfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan formulere et analytisk resonnement
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en høy grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme og muntlig deltagelse på forelesningene og på seminarene.

Studenter skal gjennomføre tre obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst én av disse er muntlig.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 arbeidskrav
 • 3 arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamenen skal i sin helhet besvares på spansk.

Kursmateriell

Et utvalg av tekster i ulike sjangre som anses som representative i den spanskspråklige litteraturen. Et utvalg av relevant sekundærlitteratur. Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fremmedspråk
 • Litteraturvitenskap
 • Spansk
 • Språk og litteratur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
16.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU