course-details-portlet

SP300315 - Kliniske studier i sykepleie - Kirurgi 5. og 6. semester

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser og deres pårørende gjennom pasientforløp i spesialisthelsetjenesten:

 • Sykepleie til pasienter som blir innlagt for utredning og behandling
 • Sykepleie til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom
 • Sykepleie til døende pasienter
 • Sykepleie til pårørende i spesialisthelsetjenesten
 • Sykepleie til barn og deres pårørende

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til enhver tid arbeider med.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Har kunnskap om aktuelle sykdomstilstander og faktorer som innvirker på pasienten
 • Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser
 • Har kunnskap om ulike metoder for å kartlegge pasientens situasjon ved hjelp av systematisk innsamling av relevante data
 • Har kunnskap om sykepleie til døende pasienter og deres pårørende
 • Har kunnskap om kommunikasjon med pasienter med kirurgiske lidelser, og forstår betydningen av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende
 • Har kunnskap om hva som fremmer helse hos enkeltpasienter
 • Har kunnskap om legemiddelhåndtering i forhold til pasienter i kirurgisk avdeling
 • Har kunnskap om dokumentasjon relevant for utøvelsen av sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten -
 • Har kunnskap om samarbeidende profesjoners kompetanse

Ferdigheter:

 • Ivaretar pasientens behov for sykepleie ved akutte-, kritiske kirurgiske lidelser
 • Anvender relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie
 • Dokumenterer sykepleie ved hjelp av sykepleieprosessen
 • Kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende på en hensiktsmessig måte
 • Informerer og veileder pasienter og deres pårørende
 • Kommuniserer og samhandler med egen- og andre faggrupper på ulike nivå i spesialisthelsetjenesten
 • Fremmer helse og forebygger ytterligere funksjonssvikt hos enkeltpasienter
 • Håndterer legemidler på en forsvarlig måte
 • Viser selvstendighet i planlegging og utøvelse avkirurgisk sykepleie
 • Kan lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter og deres pårørende
 • Utøver faglig forsvarlig sykepleie, i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover

Generell kompetanse:

 • Reflekterer over faglige og etiske problemstillinger og viser en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten og egen yrkesutøvelse
 • Arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier

Veiledning

Refleksjon individuelt og i grupper

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Mer om vurdering

Praksisemnet vurderes til bestått/ikke bestått. Det gjennomføres midt- og sluttvurdering. Ved "mulig ikke bestått" og "ikke bestått" praksisemne skal studenten ha melding i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)". For å bestå kreves: - 90% studiedeltagelse i praksisemnet - Godkjente arbeidskrav (se undervisningsplan for kliniske studier i sykepleie) Ved ikke bestått praksisemne må hele emnet tas på nytt. I henhold til "Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)" §5-10 har studenten adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Kliniske studier i sykepleie 5. semester: Bestått alle emner fra 1., 2. og 3. semester. Bestått kliniske studier 4. semester. Kliniske studier i sykepleie 6. semester: Bestått alle emner fra 1., 2., 3. og 4. semester. Bestått kliniske studier 5. semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU