course-details-portlet

SP300315 - Kliniske studier i sykepleie - Kirurgi 5. og 6. semester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser og deres pårørende gjennom pasientforløp i spesialisthelsetjenesten:
Sykepleie til pasienter som blir innlagt for utredning og behandling
Sykepleie til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom
Sykepleie til døende pasienter
Sykepleie til pårørende i spesialisthelsetjenesten
Sykepleie til barn og deres pårørende            
Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til enhver tid arbeider med.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Har kunnskap om aktuelle sykdomstilstander og faktorer som
innvirker på pasienten 
-Har kunnskap om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk s
syke med kirurgiske lidelser
-Har kunnskap om ulike metoder for å kartlegge pasientens situasjon
ved hjelp av systematisk innsamling av relevante data
-Har kunnskap om sykepleie til døende  pasienter  og deres pårørende
-Har kunnskap om kommunikasjon med pasienter med kirurgiske  lidelser, og forstår betydningen av informasjon og veiledning til
pasienter og pårørende
-Har kunnskap om hva som fremmer helse hos enkeltpasienter
-Har kunnskap om legemiddelhåndtering i forhold til pasienter i 
kirurgisk  avdeling
-Har kunnskap om dokumentasjon relevant for utøvelsen av sykepleie i
spesialisthelsetjenesten
-Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer
spesialisthelsetjenesten
-Har kunnskap om samarbeidende profesjoners  kompetanse

Ferdigheter:
-Ivaretar pasientens behov for sykepleie ved akutte-, kritiske
kirurgiske  lidelser
-Anvender relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie
-Dokumenterer sykepleie ved hjelp av sykepleieprosessen
-Kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende på en
hensiktsmessig måte
-Informerer og veileder pasienter og deres pårørende
-Kommuniserer og samhandler med egen- og andre faggrupper på ulike
nivå i spesialisthelsetjenesten
-Fremmer helse  og forebygger ytterligere funksjonssvikt hos
enkeltpasienter
-Håndterer legemidler på en forsvarlig måte
-Viser selvstendighet i planlegging og utøvelse avkirurgisk 
sykepleie 
-Kan lede og administrere sykepleieutøvelsen overfor enkeltpasienter
og deres pårørende
-Utøver faglig forsvarlig sykepleie, i samsvar med yrkesetiske
verdier og gjeldende lover

Generell kompetanse:
-Reflekterer over faglige og etiske problemstillinger og viser en
kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten og egen
yrkesutøvelse 
-Arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier 
Veiledning
Refleksjon individuelt og i grupper
Tverrprofesjonell  samarbeidslæring

Mer om vurdering

Praksisemnet vurderes til bestått/ikke bestått. Det gjennomføres midt- og sluttvurdering.
Ved "mulig ikke bestått" og "ikke bestått" praksisemne skal studenten ha melding i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)".
For å bestå kreves:
- 90% studiedeltagelse i praksisemnet
- Godkjente arbeidskrav (se undervisningsplan for kliniske studier i sykepleie)
Ved ikke bestått praksisemne må hele emnet tas på nytt.
I henhold til "Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)" §5-10 har studenten adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Kliniske studier i sykepleie 5. semester: Bestått alle emner fra 1., 2. og 3. semester. Bestått kliniske studier 4. semester.

Kliniske studier i sykepleie 6. semester: Bestått alle emner fra 1., 2., 3. og 4. semester. Bestått kliniske studier 5. semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 31.10.2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 09.03.2021

Innlevering 09.03.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 08:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU