course-details-portlet

SMF6576 - Digital transformasjon og bærekraft i finanssektoren

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Gjennom emnet «Digital transformasjon og bærekraft i finanssektoren» vil deltakerne få en gjennomgang av faktorer som påvirker utviklingen både i denne sektoren og i samfunnet for øvrig de kommende årene. For å forstå hva dette handler om mer gunnleggende vil deltakerne lære om prinsippene i digital økonomi og hvilke konsekvenser en overgang fra industriell- til digital økonomi har med tanke på forretningsutvikling og forretningsmodeller. I tillegg vil deltakerne få innsikt i ulike varianter av kunstig intelligens der det legges spesiell vekt på å forstå «dype nevrale nett» både med tanke på hvilke muligheter slik teknologi gir for nye arbeidsprosesser og nye tjenester og hvilke begrensninger disse teknologiene fører med seg. I tillegg til at deltakerne skal kunne forstå de teknologiske prinsippene får de også innsikt i ulike etiske utfordringer kunstig intelligens skaper. Som et siste tema i emnet kobles digital transformasjon med bærekraft og hvilke utfordringer og muligheter som knyttes til utvalgte bærekraftsutfordringer.

Emnet er et selvstendig emne som ikke inngår i noe studieprogram. En kan imidlertid søke om å få det innpasset i et studieprogram på individuelt grunnlag. Emnet er overlappende med SMF 6570/6572 Digital transformasjon og bærekraft, og kan ikke kombineres med disse i noe studieprogram.

Læringsutbytte

Kunnskap

Gjennom dette emnet skal deltakerne …

 • Få innsikt i hva kunstig intelligens er og hvilke mulige bruksområder som finnes for kunstig intelligens i finanssektoren.
 • Få spesiell innsikt i hvordan dype nevrale nett virker og hvilke fordeler og ulemper som er knyttet til bruk av slik teknologi
 • få avansert kunnskap om digital økonomi og på hvilke måter utviklingen av en digital økonomi erstatter en mer tradisjonell industriell økonomi og påvirker sektorens tjenester, forretningsmodeller og aktører
 • Få avansert innsikt i hva blokkjeder og kryptovaluta er, hvordan de fungerer, hva de er egnet til så vel som hva de er mindre egnet til
 • Få avansert kunnskap om forholdet mellom digital transformasjon og bærekraft

Ferdigheter

Gjennom kurset skal deltakerne …

 • Kunne vurdere i hvilke situasjoner kunstig intelligens kan tas i bruk for å endre eller skape nye arbeidsprosesser
 • Kunne designe tjenestekonsepter som gjør bruk av den digitale økonomiens spesielle egenskaper
 • Kunne vurdere hva ulike blokkjedeløsninger kan være egnet til innen finanssektoren
 • Være i stand til å vurdere hvilke konsekvenser ulike bærekraftsmål har for finanssektoren og dens berørte parter

Generell kompetanse

Gjennom dette kurset skal deltakerne opparbeide kompetanse til å kunne …

 • anvende aktuell teori og modeller på et bredt felt av praktiske problemstillinger knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon og sektoren mer overordnet
 • anvende sin kunnskap i nye kontekster i sektoren
 • utvikle og delta aktivt i gjennomføring av aktuelle endrings- og innovasjonsprosjekter i egen organisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Det er tre forutsetninger som må være på plass for at en skal kunne lære noe. En må ha en form for instruksjon, en må øve og en må vite om en har forstått noe eller ikke.

Instruksjonen i disse kursene vil være heldigital, hovedsakelig i form av tekster og videoer, mens øvinger og tester av forståelse vil være i form av ulike typer oppgaver.

I tillegg vil det være omfattende tilbakemeldingssløyfer i form av ulike typer evalueringer, slik som små spørreskjemaundersøkelser etc.

Emnet er delt opp i selvstendige kurs som gjennomføres individuelt i eget tempo, men innenfor en gitt tidsramme og i en gitt rekkefølge. Hvert av kursene vil ledsages av synkrone arrangementer i form av webinarer, podcast, Q&A med mer.

Innholdet i emnet består av 4 fleksible nettkurs. Hvert nettkurs har et arbeidsomfang på 35 - 40 timer. Eksamen gjennomføres som en hjemmeeksamen i en periode på 3 uker. Bestått eksamen gir 7,5 stp. Nettkursene har et ultrafleksibelt, heldigitalt læringsdesing og omfatter følgende tema:

 • Kunstig intelligens
 • Digital økonomi
 • Blokkjeder og kryptovaluta
 • Digital transformasjon og bærekraft
 • Eksamensmodul

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil 3 med tidsramme 3 uker. Det gis graderte karakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for økonomi (EMNE/ØK)
Etter- og videreutdanning ved IØT, høyere nivå (OKEVUM)

Forkunnskapskrav

For opptak til emnet kreves det bestått bachelorgrad.

Kursmateriell

Alt nødvendig kursmateriell er inkludert i de aktuelle læringsstiene

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.09.2023

Innlevering
22.09.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU