course-details-portlet

SMF6573 - Fintech, muliggjørende teknologier og endring, BA

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Gjennom emnet «Fintech, muliggjørende teknologier og endring» vil deltakerne få en gjennomgang av faktorer som påvirker utviklingen både i denne sektoren og i samfunnet for øvrig de nærmeste årene. Dette skal skape bakgrunn for å kunne forstå hvilke utfordringer ulike aktører i næringen står overfor. I tillegg til et oversiktsbilde vil deltakerne lære mer om plattformer, plattformdesign og hva som er spesielt med organisering gjennom plattformer, og hvordan dette fører til det som er kalt «plattformøkonomi».

For å forstå endringer som omfatter både sektoren og dens kunder vil deltakerne også lære om ulike muliggjørende teknologier og hvilke konsekvenser/effekter disse har på utvalgte sektorer i samfunnet

Digital transformasjon handler imidlertid ikke bare om teknologi og plattformøkonomi, men minst like mye om kultur og forståelse for endringsprosesser. Derfor vil deltakerne gjennom dette emnet utvikle innsikt i og forståelse for hvordan teknologi spiller sammen med andre endringer i samfunnet og skaper grunnlag for både nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Emnet er et selvstendig emne som ikke inngår i noe studieprogram. En kan imidlertid søke om å få det innpasset i et studieprogram på individuelt grunnlag. Emnet er overlappende med SMF 6570/6572 Digital transformasjon og bærekraft, og kan ikke kombineres med disse i noe studieprogram.

Læringsutbytte

Kunnskap

Gjennom dette emnet skal deltakerne …

 • få bred kunnskap om hva digital transformasjon i finanssektoren innebærer og hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen både på makro- og mikronivå.
 • Få kjennskap til hvordan rammevilkår endres som følge av endrede reguleringer, deregulering og kontroll (eks hvitvasking etc)
 • få grunnleggende kunnskap om plattformøkonomi, plattformers forretningsmodeller og spesielle utfordringer plattformorganisering skaper for individer og organisasjoner
 • Få innsikt i hvilke nye roller og oppgaver fintech-sektoren, alene eller i samarbeid med de etablerte virksomhetene, kan tenkes å få i samfunnet som følge av en digital transformasjon
 • Kunne forstå hvilke utfordringer en står overfor med tanke på ledelse av endringsprosesser i en digital transformasjon og hvordan disse kan håndteres

Ferdigheter

Etter kurset skal deltakerne …

 • Ha utviklet ferdigheter i å analysere vilkår for digital transformasjon i fintech-sektoren.
 • Kunne bidra til en analyse av hva som skal til for å lykkes med en digital transformasjon i sektoren
 • Kunne forstå og gjøre bruk av ny kunnskap og innsikt om faktorer som berører endringsprosesser i sektoren
 • Kunne kommunisere hvilke utfordringer en står overfor grunnet nye muliggjørende teknologier
 • Kunne delta i gjennomføringen av endringsprosesser

Generell kompetanse

Gjennom dette kurset skal deltakerne opparbeide kompetanse til å kunne …

 • anvende aktuell teori og modeller på et bredt felt av praktiske problemstillinger knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon og sektoren mer overordnet
 • anvende sin kunnskap i nye kontekster i sektoren
 • utvikle og delta aktivt i gjennomføring av aktuelle endrings- og innovasjonsprosjekter i egen organisasjon

Læringsformer og aktiviteter

Det er tre forutsetninger som må være på plass for at en skal kunne lære noe. En må ha en form for instruksjon, en må øve og en må vite om en har forstått noe eller ikke.

Instruksjonen i disse kursene vil være heldigital, hovedsakelig i form av tekster og videoer, mens øvinger og tester av forståelse vil være i form av ulike typer oppgaver.

I tillegg vil det være omfattende tilbakemeldingssløyfer i form av ulike typer evalueringer, slik som «smilefjes», små spørreskjemaundersøkelser etc.

Emnet er delt opp i selvstendige kurs som gjennomføres individuelt i eget tempo, men innenfor en gitt tidsramme og i en gitt rekkefølge. Hvert av kursene vil ledsages av synkrone arrangementer i form av webinarer, podcast, Q&A med mer.

Innholdet i emnet består av 4 fleksible nettkurs. Hvert nettkurs har et arbeidsomfang på 35 - 40 timer. Eksamen gjennomføres som en hjemmeeksamen i en periode på 3 uker. Bestått eksamen gir 7,5 stp. Nettkursene har et ultrafleksibelt, heldigitalt læringsdesign og omfatter følgende temaer:

 • Introduksjon til digital transformasjon i finanssektoren.
 • Muliggjørende teknologier
 • Plattformer, plattformøkonomi og plattformorganisering
 • Ledelse av digital transformasjon
 • Ekamensmodul 3 uker hjemmeeksamen

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil 3 med tidsramme på 3 uker. Det gis graderte karakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for økonomi (EMNE/ØK)
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (OKEVU)

Kursmateriell

All necessary course material is included in the relevant learning paths

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU