SMF3081 - Videregående metodekurs - kvantitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

DEL 1:
- Hva er en godt formulert problemstilling?- Sammenheng mellom problemstilling, valg av undersøkelsesmetode, valg av empiri og datakilder- Sammenheng mellom problemstilling, funn og konklusjoner fra undersøkelsenDEL 2: Bruk av kvalitative metoder vs kvantitative metoder- Hva er kvalitative og kvantitative data?- Kvalitative data og undersøkelsens design- Kvantitative data og undersøkelsens design- Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.- Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett- Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoderDEL 3: Bruk av statistikkprogram (SPSS)- Innledning og bruk av programvare SPSS- Deskriptiv statistikk- Normalfordeling, t-fordeling, chi-kvadratfordeling og F-fordeling- Hypoteser og hypotesetesting- T-tester og chi-kvadrattester med SPSS- Korrelasjon- Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode.- Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse- Regresjonsanalyse med anvendelser- Multippel lineær regresjonsmodell (Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS)- Kort innføring i logistisk regresjon (anvendelser med bruk av SPSS)- Kort om faktoranalyse og spesielt om tolkning av Cronbach-alpha fra SPSS.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha følgende kunnskaper og ferdigheter:Kunnskap:
- Kjenne til hvordan en kommer fram til en god og forskbar problemstilling- Forstå hvordan man bygger en god forskningsdesign, gitt en problemstilling- Forstå  fordeler og ulemper knyttet til ulike kvalitative og kvantitative metoder- Kunne bruke standard statistiske verktøy for å analysere ulike typer kvantitative dataFerdigheter:
- Lage en god forskningsdesign- Bruke statistikkprogrammet SPSS- Tolke resultater fra kjøringer fra SPSS-statistikkprogrammetGenerell kompetanse
- ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse- ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak en god analytisk design- ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Gruppearbeid|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning

Utfyllende informasjon:

Forelesninger

Gruppearbeid

OppgaveløsningNB: Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk innlevering i pdf. innen fastsatt frist - Må bestås for å få rett til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Forkunnskapskrav

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Kursmateriell

- Johannessen A., L. Christoffersen og Per Arne Tufte (2011): Forskningsmetode for Økonomisk-administrative fag. Abstrakt forlag. 3. utgave.- Randi Hammervold (2012): En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariat statistikk. Tapir. ISBN: 9788251928847

- Field A. (2013): Discovering statistics with IBM SPSS. 4th Edition. Sage, for de som er interessert i mer avansert bruk av statistiske metoder i SPSS).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF3071 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.12.2017 09:00 B210-2.etg. , B211- 2.etg. , C026- underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.