SMF3041F - Bærekraftige Strategier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Strategiske visjoner og mål

Strategiske prosesser

Bærekraftige perspektiver på strategiske forretningsprosesser

Eksterne konkurranseomgivelser

Interne kontkurranseforutsetninger og -evner

Strategiske valg

Strategisk endring og iverksetting

Strategiske paradigmer

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:
Kunnskap:

Ha bred kunnskap om hvordan strategiske prosesser skjer i organisasjoner

Kjenne til moderne forskning innen feltet strategi med spesiell vekt på det ressursbaserte paradigmet.

Kunne oppdatere sin kunnskap ved å forstå strategiske sider ved casebeskrivelser

 

Ferdigheter:

Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltet strategi

Kunne reflektere over egne valg innen strategi feltet

Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen strategifeltet

 

Generell kompetanse:

Har innsikt i problemsstillinger knyttet til konkurranseomgivelser, konkurranseforutsetninger og -evner

Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen strategifeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Nettstøttet læring|Samling(er)/seminar(er)

Utfyllende informasjon:

Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer. Det vil være begrenset med forelesninger.

Obligatoriske arbeidskrav:

To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Emnet avsluttes med eksamen rundt påske.
Se eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

SMF2062F Markedsføring

SMF1261F Merkevarebygging

Kursmateriell

Gaining and Sustaining Competitve Advantage, (2007) Barney, J.B., Prentice Hall, ISBN-10: 0131470949

Støtteliteratur:

Strategy Safari, (2008) Mintzberg, Ahlstrand, and Lampel, Financial Times/ Prentice Hall; 2 edition

Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.