course-details-portlet

SMF2251 - Statistikk og økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Statistikk (50%):

beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.

sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.

sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
eksponentialfordeling.

metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Økonomi (50%)

kostnader og inntekter

lønnsomhetsvurderinger

produktutvalg

investeringsanalyse

budsjettering

Læringsutbytte

Emnet skal bidra til å utvikle forståelse for riktig informasjonsbehandling og for hvordan statistiske metoder kan nyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings- og beslutningsfase.Innen økonomi skal studentene tilegne seg grunnleggende økonomikunnskaper for å kunne vurdere og ta hensyn til økonomiske konsekvenser (bærekraftighet) av ulike løsninger og beslutninger. Sammen skal sannsynlighet, statistikk og økonomi gi studenten innsikt i sikkerhet og risikoanalyse.Kunnskap:

ha et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på

forstå grunnleggende betydning av statistikk og økonomi i ingeniørfagene og i egen utdanning

forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske, statistiske og økonomiske metoder og anvendelser av disse

Ferdigheter:

ha et relevant begreps- og formelapparat

kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet, statistikk og økonomi

vurdere forretningsmessig lønnsomhet av ulike teknologiske løsninger

analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.Generell kompetanse:

forstå realfaglige og forretningsmessige tenkemåter og  metoder

være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger

utvikle ingeniørdannelse og bevisste holdninger vedr. bærekraftighet

Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske øvinger:

70 % av de obligatoriske ukeøvingene i statistikkdelen skal være godkjent

3 av 4 obligatoriske innleveringer i økonomidelen skal være godkjent. Leveres i grupper på 3-4 studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene. Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved start av emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav- -statistikk
  • Obligatorisk arbeidskrav - økonomi

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Skriftlig eksamen består av en statistikkdel (50%) og økonomidel (50%).
Begge deler må imidlertid bestås hver for seg for at totalkarakter settes.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Dataingeniør (BIDAT)
Elektroingeniør (BIELE)
Maskiningeniør (BIMAS)

Kursmateriell

Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Hoff og Helbæk, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave, ISBN 978-82-15-02560-5

Hoff og Helbæk, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave, ISBN 978-82-15-02561-2

Lovsamling og/eller enkeltlover

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1042 5.0 01.01.2013
REA1081 5.0 01.01.2013
ISTA1001 5.0
ISTA1002 5.0
ISTA1003 5.0
ISTG1001 5.0
ISTG1002 5.0
ISTG1003 5.0
ISTT1001 5.0
ISTT1002 5.0
ISTT1003 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.05.2020

Innlevering 26.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU