SMF2051F - Ledelse med arbeidslivsjus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur og etikk. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.

Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet og servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler.

Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, inklusiv arbeidstid, permittering, ferie, rettstvister og tariffrevisjon, samt forskrift for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.

Forståelse for lederfunksjonens mangfoldighet og utfordringer.

 

Ferdigheter:

Bistå og/eller utøve ledelsesfunksjoner basert på analyser av konkrete situasjoner.

Forstå ledelsesutfordringer i en bedrift i dens ulike markeds- og kundesegmenter.

Forstå særegenheter ved serviceorganisasjoner

Benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø

 

Generell kompetanse:

Etablere bevissthet og etisk holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.

Ha grunnleggende forståelse av arbeidsretslige konsepter og prosesser i arbeidslivet

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

 

NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Obligatoriske arbeidskrav:

Tre godkjente obligatoriske oppgaver. Alle må være godkjent.

Arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges like etter oppstart av emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1445 - 7.

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1446-4

Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.

Storeng, Beck og Due Lund (2015). Arbeidsrett. Cappelen Damm forlag, 9. utgave, ISBN 9788202470470.

Lov- og avtaleverk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2051 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.