SM100315 - Patofysiologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Generell patologi, sykdomslære og farmakologi: Patofysiologi:Celleskade og celledødInflammatoriske og immunologiske prosesser og infeksjonForstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen og i syre- og basebalansenForstyrrelser i blodsirkulasjonenVekstforstyrrelser / svulster/ kreftSykdomslære, farmakologi og legemiddelhåndteringGeriatriDemensHjerneslagPsykiatriHjerte- /karsykdommerLungesykdommerDiabetesFarmakodynamikk og farmakokinetikk, bivirkninger og interaksjonerSpesiell farmakologi (medikamentell behandling i forhold til emnets aktuelle sykdommer og lidelser)LegemiddelhåndteringUndersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrerMedisinske - biokjemiske undersøkelserMikrobiologiske undersøkelser

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Har kunnskap om patofysiologiske prosesser

Har kunnskap om normale aldersforandringer hos eldre mennesker

Har kunnskap om sykdomsprosesser hos eldre og hvordan sykdom og aldring påvirker grunnleggende behov hos den geriatriske pasienten

Har kunnskap om årsaker, forebygging, symptomer og funn, undersøkelser og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer, inkludert legemiddelgruppens virkninger, bivirkninger og interaksjoner

Har kunnskap om hvordan legemidler ordineres

Har kunnskap om sykepleierens ansvarsområde innen legemiddelhåndteringen


Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kan anvende kunnskap om normale aldersforandringer hos eldre mennesker

Kan anvende kunnskap om sykdomsprosesser hos eldre til å forstå hvordan sykdom og aldring påvirker grunnelggende behov hos den geriatriske pasienten

Kan anvende kunnskap om årsaker, forebygging, symptomer/funn, undersøkelser og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer

Kan anvende kunnskap om farmakologisk behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnet, inkludert legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner til å forstå pasientens behov og opplevelser

Kan utføre legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte

Kunne gjøre i stand og dele ut ulike legemiddelformer på rett måte


Læringsutbytte - Kompetanse:

Har evne til refleksjon og faglig vurderingForstår aktuelle sykdomsprosesser i et samfunnsmessig og epidemiologisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Selvstudium. Arbeidskrav. Digital arbeidsbok.

Obligatoriske arbeidskrav:

Ett obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å få avlegge eksamen i emnet.Arbeidskrav er gyldig i det året de er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 20.10.2017 09:00 B228 , A434
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.