course-details-portlet

SKOLE6625 - Teknologi og forskningslære - Modul II Marin biologi og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100

Faglig innhold

• Tare som bioindikator.
• Miljøovervåking.
• Teknologi som benyttes på forskningsfartøy.
• ROV.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal
• kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på bioindikatorer
• ha kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres
• ha kunnskap om hvordan tolke resultater
• ha kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid; AUR-lab
• ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om bioindikatorer

Ferdighet
Kandidaten kan
• gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale
• gjennomføre egnede eksperimenter
• bygge modell av ROV
• planlegge og gjennomføre undervisning med tema bioindikator
• planlegge og gjennomføre undervisning med bygging av modell av ROV
• veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema bioindikatorer
• veilede elever i hvordan bygge modell av ROV
• vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet bioindikatorer
• vurdere elevenes læring ved bygging og testing av ROV

Generell kompetanse
Kandidaten skal være i stand til å forklare bruk av bioindikatorer og ROV i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom teoretisk og en praktisk tilnærming til faget. Feltarbeid.

Elektronikk – ROV. Trykk- og temperaturmålinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på obligatorisk samling
  • Godkjent 4 arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Kandidaten skal delta på obligatorisk samling og må ha bestått fire arbeidskrav før han/hun kan fremstille seg for eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU