course-details-portlet

SKOLE6622 - Teknologi og forskningslære - Modul III Vindturbiner og interessekonflikter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Overordnet tema er vindturbiner og miljømessige og etiske spørsmål ifm. teknologiutvikling. Emnet gir en innføring i hvordan bygge modeller av vindturbiner og hvordan disse kan testes ut og hvilke interessekonflikter utbygging av vindkraftverk kan medføre.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

 • kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av vindturbiner.
 • ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til ulike typer vindturbiner - ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten av vindturbiner
 • ha kunnskap om og innsikt i interessekonflikter knyttet til utbygging av vindkraftverk
 • ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning om vindturbiner

Ferdigheter

Studenten kan

 • bygge modeller av vindturbiner og gjennomføre tester
 • gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten av vindturbiner varierer ved å endre på et utvalg parametere
 • planlegge og gjennomføre undervisning om vindturbiner
 • veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om vindturbiner
 • bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av vindturbiner og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten av vindturbiner
 • bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til utbygging av vindkraftverk
 • vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet vindturbiner

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å bruke temaet vindturbiner i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom en teoretisk og en praktisk tilnærming til faget. Praktisk arbeid: Elektronikk: bygge enhet som skal brukes til modellen av vindturbin. Bygge modell av vindturbin på MARINTEK.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte
 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Kandidaten må delta 80% av de obligatoriske samlinger og må ha bestått ett arbeidskrav for å kunne fremstille seg for eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Teknologi og forskningslære (KTOF)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU