course-details-portlet

SKOLE6266 - Profesjonsutvikling og forskningsmetoder i engelskdidaktikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Kjernen i emnet er å utvikle lærerne til å bli forskere i skolen og i engelskfaget spesielt, og tar utgangspunkt i lærernes refleksjoner rundt egne erfaringer. Emnet gir avansert kunnskap om kvalitative utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder; dette inkluderer intervju, klasseromstudier (observasjon), case og aksjonsforskning. Vi vil arbeide med å formulere relevante problemstillinger og å finne egnede metoder og teori for å finne svar på disse. Deltakerne skal selvstendig kunne analysere datamateriale og tolke resultater. Etiske aspekter vil bli behandlet. Som del av emnet skal lærerne designe og gjennomføre et individuelt forsknings- og utviklingsprosjekt ved egen skole og skrive en skriftlig oppgave som utgjør emnets sluttvurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om lærernes rolle i kompetanseutvikling i skolen
 • utvidet kunnskap om etiske retningslinjer for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning
 • avansert innsikt i forskningsmetoder og forskningsdesign i engelskdidaktikk med vekt på klasseromstudier (observasjon), intervju, case og aksjonsforskning
 • fordypet forskningsbasert kunnskap om innsamling og bearbeiding av data som datareduksjon, transkribering og koding

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende kunnskap i engelsk og engelskdidaktikk til å formulere og finne svar på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til undervisning i engelsk på barnetrinnet
 • planlegge et forskningsprosjekt i engelskdidaktikk ved å utforme passende forskningsspørsmål, sette opp et egnet forskningsdesign, reflektere rundt bruk av hensiktsmessige metoder samt validitet og etiske betraktninger rundt det å forske på egen skole
 • gjennomføre et forskningsprosjekt ved å hente inn empiriske data samt bearbeide disse videre, gjøre rede for ulike perspektiv for analyse av data, drøfte prosjektet og formidle innsikt fra prosjektet skriftlig og i presentasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere faglighet i utviklingsarbeid og forskning knyttet til opplæring i engelsk
 • lede og organisere utviklingsprosjekter i engelsk på egen skole
 • veilede kollegaer på egen arbeidsplass i utvikling av engelskfaget for å forbedre undervisning og læring
 • kritisk vurdere utfordringer knyttet til forskerrollen i skolekonteksten

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre samlinger. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform.

Undervisningen vil inneholde forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, praktiske læringsaktiviteter, muntlige presentasjoner og skriftlig arbeid. Det jobbes også kontinuerlig med deltakernes akademiske ferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk, og det forventes at deltakerne bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i hht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder obligatoriske arbeidsoppdrag knyttet til arbeid med et forsknings- og utviklingsprosjekt på egen skole. Studentene leverer inn inntil 2 tekster og deltar i inntil 2 muntlige presentasjoner i tilknytning til dette oppdraget. Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Sluttvurdering

En skriftlig oppgave som beskriver et individuelt forsknings- og utviklingsprosjekt ved egen skole. Oppgaven vurderes med karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinn (KLSENG-1-7)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet og kandidaten må ha minst 60 stp i engelsk. I tillegg kreves minst 3 års praksis i engelskundervisning i grunnskolen (årstrinn 1-7).

Kandidater som innvilges studieplass, må være i arbeid som engelsklærer i studieperioden.

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell og pensumliste vil bli lagt ut på den digitale læringsplattformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU