course-details-portlet

SKOLE6265 - Faglig ledelse og kollegaveiledning i engelskfaget

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet gir inngående kunnskap om hvordan deltakerne skal bli i stand til selvstendig å lede utviklingen av engelskfaget på egen skole. Elementer som inngår i emnet er faglig skoleutvikling, kollegaveiledning, utvikling av lokale læreplaner med fokus på elevers faglige progresjon, samt planlegging av undervisning i faget, inkludert tverrfaglighet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående forskningsbasert kunnskap om hvordan faglig ledelse og kollegaveiledning kan bidra til endring og utvikling av undervisning og læring i skolens engelskfag
 • inngående kunnskap om hvordan de kan støtte og utfordre engelsklærerkolleger innenfor rammen av skolebasert kompetanseutvikling i engelskfaget
 • avansert kunnskap om ulike tilnærminger til fagspesifikk undervisningsplanlegging i engelskfaget

Ferdigheter

Studenten kan

 • initiere og lede utviklingsprosjekter på eget arbeidssted og innenfor engelskfaget
 • reflektere over, analysere og kritisk evaluere, både forsknings- og erfaringsbasert, og både selvstendig og med kolleger, aspekter knyttet til planlegging og ledelse av utviklingsprosjekter innenfor engelskfaget

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lede og kritisk evaluere utviklingen av lokale læreplaner og undervisningsplanlegging i engelskfaget, inkludert tverrfaglighet
 • formidle og kommunisere forskningsresultater med relevans for faglig utvikling innenfor engelskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over ett semester med tre campus samlinger i løpet semesteret. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier med pensumlitteratur, arbeid med ulike oppdrag og arbeidskrav, samt deltakelse på læringsplattformen. Undervisningen vil inneholde forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, praktiske læringsaktiviteter, muntlige presentasjoner og skriftlig arbeid. Det jobbes også kontinuerlig med deltakernes akademiske ferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Noen av pensumtekstene kan være på norsk, men engelsk er emnets undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes derfor at deltakerne bruker engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3-4 obligatoriske arbeidskrav

Arbeidet med de obligatoriske aktivitetene vil skje både mellom og i løpet av samlingene og kan inkludere både muntlig, skriftlig og digitalt arbeid. Flere detaljer om de obligatoriske aktivitetene vil bli publisert på læringsplattformen ved semesterstart.

De obligatoriske aktivitetene vil vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg for eksamen i emnet.

Vurdering

En digital mappe som består av følgende elementer:

 • De 3-4 videre bearbeide arbeidskravene
 • En overbyggende reflekterende meta-tekst

I meta-teksten skal studentene forklare, reflektere over og drøfte hvordan de har oppnådd emnets læringsutbyttebeskrivelser, gjennom å trekke inn varierte referanser fra emnets litteraturliste i sine drøftinger.

Flere detaljer om den digitale mappa presenteres på emnets læringsplattform ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinn (KLSENG-1-7)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet. Kandidaten må ha minst 60 stp i engelsk. I tillegg kreves minst 3 års praksis i engelskundervisning i grunnskolen (årstrinn 1-7).

Kandidater som innvilges studieplass, må være i arbeid som engelsklærer i studieperioden.

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell og pensumliste vil bli lagt ut på den digitale læringsplattformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU